Uchwały podjęte w 2015 r.

Uchwały podjęte w 2015 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 Odsłon: 622
Uchwała Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowościach Świlcza Odsłon: 643
Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Odsłon: 621
Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 673
Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 625
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku Odsłon: 596
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 634
Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. Statut Gminy Świlcza Odsłon: 616
Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok Odsłon: 634
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 618
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 619
Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 526
Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Świlcza Odsłon: 600
Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół Odsłon: 598
Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2006 w miejscowościach Świlcza i Trzciana Odsłon: 593
Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski Odsłon: 586
Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Odsłon: 571
Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego Odsłon: 567
Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 592
Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 569
Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 608
Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budźetowej Gminy Świlcza na 2015 rok Odsłon: 593
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 587
Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 595
Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Gminy Świlcza Odsłon: 665