Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2018 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXIII/495/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 527
Uchwała nr LXIII/494/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 533
Uchwała nr LXIII/493/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 540
Uchwała Nr LXII/492/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018 – 2023 Odsłon: 678
Uchwała Nr LXII/491/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Odsłon: 533
Uchwała Nr LXII/490/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia; PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Odsłon: 555
Uchwała Nr LXII/489/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Odsłon: 561
Uchwała Nr LXII/488/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania mu statutu Odsłon: 543
Uchwała Nr LXII/487/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia, na terenie Gminy Świlcza, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów Odsłon: 583
Uchwała Nr LXII/486/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świlcza oraz przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Odsłon: 569
Uchwała Nr LXII/485/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 519
Uchwała Nr LXII/484/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1333 R relacji Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin Odsłon: 591
Uchwała Nr LXII/483/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 562
Uchwała Nr LXII/482/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 532
Uchwała Nr LXII/481/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza Odsłon: 621
Uchwała Nr LXII/480/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 626
Uchwała Nr LXII/479/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 554
Uchwała Nr LX/478/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 573
Uchwała Nr LXI/477/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 566
Uchwała Nr LXI/476/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 533
Uchwała Nr LXI475//2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza za rok 2018 Odsłon: 516
Uchwała Nr LXI/474/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2017 Odsłon: 492
Uchwała Nr LXI/473/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” Odsłon: 523
Uchwała Nr LXI/472/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcianie” Odsłon: 543
Uchwała Nr LXI/471/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 539