Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2018 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LX/470/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023 Odsłon: 627
Uchwała Nr LX/469/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2023 – Program Rozwoju Odsłon: 810
Uchwała Nr LX/468/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 678
Uchwała Nr LX/467/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z trwającymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Odsłon: 610
Uchwała Nr LX/466/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” nr identyfikacyjny RPPK.09.02.00-18-0034/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Odsłon: 651
Uchwała Nr LX/465/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 620
Uchwała Nr LX/464/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Odsłon: 860
Uchwała Nr LX/463/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Odsłon: 564
Uchwała Nr LX/462/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach Odsłon: 1851
Uchwała Nr LX/461/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 527
Uchwała Nr LX/460/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 613
Uchwała Nr LIX/459/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji „Z internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera i internetu dla osób starszych” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 Odsłon: 595
Uchwała Nr LIX/458/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 949
Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Odsłon: 644
Uchwała Nr LIX/456/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świlcza na lata 2018 – 2020 Odsłon: 600
Uchwała Nr LIX/455/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 660
Uchwała Nr LIX/454/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Odsłon: 657
Uchwała Nr LIX/453/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 661
Uchwała Nr LVIII/452/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 645
Uchwała Nr LVIII/451/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Odsłon: 596
Uchwała Nr LVIII/450/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Odsłon: 702
Uchwała Nr LVIII/449/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 640
Uchwała Nr LVIII/448/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 544
Uchwała Nr LVIII/447/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco środków na dofinansowanie operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 07796 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 584
Uchwała Nr LVIII/446/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 564