Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2022 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LIX/484/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 210
Uchwała Nr LIX/483/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 Odsłon: 223
Uchwała Nr LIX/482/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 212
Uchwała Nr LIX/481/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. Odsłon: 214
Uchwała Nr LIX/480/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 211
Uchwała Nr LIX/479/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty Odsłon: 371
Uchwała Nr LIX/478/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Odsłon: 205
Uchwała Nr LIX/477/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Świlcza, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Odsłon: 206
Uchwała Nr LIX/476/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Odsłon: 208
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2023 Nr LIX/475/2022 Odsłon: 246
Uchwała Nr LIX/474/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031 Odsłon: 233
Imienny wykaz głosowań radnych na LIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 grudnia 2022 r. Odsłon: 210
Uchwała Nr LVIII/473/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego współpracy Inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 233
Imienny wykaz głosowań radnych na LVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 14 grudnia 2022 r. Odsłon: 230
Uchwała Nr LVII/472/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 RPO WP na lata 2014-2020, w ramach Działania nr 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0045/22.RG.0711.78.2022 Świlcza, dnia, 29.11.2022 r. Odsłon: 225
Uchwała Nr LVII/471/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 233
Uchwała Nr LVII/470/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 228
Uchwała Nr LVII/469/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku II” Odsłon: 257
Uchwała Nr LVII/468/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza (w miejscowościach Rudna Wielka i Świlcza) Odsłon: 261
Uchwała Nr LVII/467/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 220
Imienny wykaz głosowań radnych na LVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 12 grudnia 2022 r. Odsłon: 209
Uchwała Nr LVI/466/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 227
Uchwała Nr LVI/465/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 225
Uchwała Nr LVI/464/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 219
Uchwała Nr LVI/463/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Świlcza, Mrowla Odsłon: 218