Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2024 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXXVIII/640/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 79
Uchwała Nr LXXVIII/639/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trzcianie Odsłon: 92
Uchwała Nr LXXVIII/638/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 105
Uchwała Nr LXXVIII/637/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Świlcza Odsłon: 84
Uchwała Nr LXXVIII/636/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Świlcza Odsłon: 92
Uchwała Nr LXXVIII/635/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 – 2031 Odsłon: 72
Uchwała Nr LXXVIII/634/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024 Odsłon: 65
Uchwała Nr LXXVIII/633/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 64
Uchwała Nr LXXVIII/632/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Świlcza Granica” w miejscowości Świlcza Odsłon: 73
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 kwietnia 2024 r. Odsłon: 74
Uchwała Nr LXXVII/631/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1333 R relacji Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Rzeszów Odsłon: 102
Uchwała Nr LXXVII/630/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świlcza Odsłon: 130
Uchwała Nr LXXVII/629/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trzcianie Odsłon: 145
Uchwała Nr LXXVII/628/2024 z dnia 25 marca 2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach Odsłon: 120
Uchwała Nr LXXVII/627/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Świlcza na lata 2024 -2029 Odsłon: 100
Uchwała Nr LXXVII/626/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 101
Uchwała Nr LXXVII/625/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 – 2031 Odsłon: 89
Uchwała Nr LXXVII/624/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024 Odsłon: 89
Uchwała Nr LXXVII/623/2024 z dnia 25 marca 2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”, złożonego w ramach konkursu nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07, Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIA 07.18-Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej Odsłon: 104
Uchwała Nr LXXVII/622/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego Odsłon: 98
Uchwała Nr LXXVII/621/2024 z dnia 25 marca 2024 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 85
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 marca 2024 r. Odsłon: 89
Uchwała Nr LXXVI/620/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 135
Uchwała Nr LXXVI/619/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 112
Uchwała Nr LXXVI/618/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 113