Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2024 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXXVI/617/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 100
Uchwała Nr LXXVI/616/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świlcza na lata 2024 — 2026 Odsłon: 112
Uchwała Nr LXXVI/615/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2024” Odsłon: 110
Uchwała Nr LXXVI/614/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę wewnętrzną w miejscowości Świlcza Odsłon: 114
Uchwała Nr LXXVI/613/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę wewnętrzną w miejscowości Mrowla Odsłon: 96
Uchwała Nr LXXVI/612/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę publiczną Nr 137416R w miejscowości Bratkowice Odsłon: 99
Uchwała Nr LXXVI/611/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę publiczną Nr 137207R w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 97
Uchwała Nr LXXVI/610/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 92
Uchwała Nr LXXVI/609/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031 Odsłon: 97
Uchwała Nr LXXVI/608/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024 Odsłon: 99
Uchwała Nr LXXVI/607/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 89
Uchwała Nr LXXVI/606/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, sztandaru, łańcuchów i Odznaki Honorowej Gminy Świlcza oraz zasad ich używania Odsłon: 96
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 11 marca 2024 r. Odsłon: 125
Uchwała Nr LXXV/605/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji bez rozpatrzenia Odsłon: 174
Uchwała Nr LXXV/604/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 202
Uchwała Nr LXXV/603/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 219
Uchwała Nr LXXV/602/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę nr II/18/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 199
Uchwała Nr LXXV/601/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 200
Uchwała Nr LXXV/600/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 195
Uchwała Nr LXXV/599/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku II." Odsłon: 195
Uchwała Nr LXXV/598/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworzysko” w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza Odsłon: 207
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 stycznia 2024 r. Odsłon: 221