Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.012.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr 575/5, 585, 698/7, 697/7, 4859/2, 698/8 obr. Świlcza, gm. Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 23-05-2023 Odsłon: 117
RGP.6733.008.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 2802/2) na działkach ewid.: 2802/2, 2878, 3422, 2889/1, 3423/2 w miejscowości Bratkowice dla Gminy Świlcza 23-05-2023 Odsłon: 123
RG.0002.65.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023 r. - zwołanie LXV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-05-2023 Odsłon: 182
RGP.6733.007.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.05.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w msc. Bratkowice” na działkach(część) ewid.: 3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3901/2, 3902/2, 3424/2, 3903 obręb Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz: Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 22-05-2023 Odsłon: 114
RGP.6733.010.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 maja 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile nr 55953_ŚWILCZA_RZESZÓW ZACHÓD, na dz. nr ew. 3537/1 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza; na rzecz: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 14-05-2023 Odsłon: 144
RGP.6733.005.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 maja 2023r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 12-05-2023 Odsłon: 140
RGP.6733.008.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2023r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 2802/2) na działkach ewid.: 2802/2, 2878, 3422, 2889/1, 3423/2 w miejscowości Bratkowice” dla Gminy Świlcza 27-04-2023 Odsłon: 138
RGP.6733.006.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2023r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903)” na działkach(część) ewid.: 4022/3, 4021/2, 3500/2, 3499/2, 3496/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3452/2, 3903 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 26-04-2023 Odsłon: 146
RGP.6733.009.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2023r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120)” na działkach(część) ewid.: 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 26-04-2023 Odsłon: 140
RGP.6733.007.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w msc. Bratkowice, na działkach(część) ewid.: 3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3901/2, 3902/2, 3424/2, 3903, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 24-04-2023 Odsłon: 141
RGP.6733.010.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile nr 55953_SWILCZA_RZESZOWZACHOD”, na działce nr ew. 3537/1, położonej w miejscowości Mrowla gmina Świlcza, na rzecz T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 24-04-2023 Odsłon: 144
RGP.6733.001.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na działce o nr 1226, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 20-04-2023 Odsłon: 149
RGP.6733.003.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: nadbudowa i rozbudowa istniejącego składu węgla przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie koło Rzeszowa na cele oświatowe (laboratorium weterynaryjne) dz. nr ew.: 904 oraz część dz. nr ew. 903/7 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 19-04-2023 Odsłon: 162
RGP.6733.004.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 kwietnia 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 617/6, 617/3, 618/8, 618/9, 618/10, 618/11 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 17-04-2023 Odsłon: 120
RGP.6733.30.2018.EL: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.30.2018 z dnia 10 września 2018r., wydanej dla inwestycji : Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy. Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Miasta Rzeszów. Lokalizacja: działka o numerze ewidencyjnym: 1677, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza. Inwestor Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168 16-04-2023 Odsłon: 148
RGP.6733.001.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2023 r. o złożonej korekcie do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGP.6733.001.2023.WR w części dotyczącej nazwy zadania inwestycyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji 28-03-2023 Odsłon: 157
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2023 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołania (wraz z aktami sprawy) od decyzji Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6733.039.2022.MP z dnia 08 marca 2023r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 28-03-2023 Odsłon: 149
RGP.6733.002.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działek o nr ewid: 3557/2, 3557/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 23-03-2023 Odsłon: 142
RGP.6733.007.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w msc. Bratkowice, na działkach ewid.:3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3901/2, 3902/2, 3424/2, 3903, obręb Bratkowice, dla Gminy Świlcza 23-03-2023 Odsłon: 144
RGP.6733.009.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) na działkach ewid.: 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 w miejscowości Woliczka” dla Gminy Świlcza 22-03-2023 Odsłon: 141