Uchwały podjęte w 2013 r.

Uchwały podjęte w 2013 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/265/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 389
Uchwała Nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 386
Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji Odsłon: 414
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Odsłon: 391
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odsłon: 406
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy oraz nadania mu statutu Odsłon: 407
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Odsłon: 405
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Odsłon: 400
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej Odsłon: 400
Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsłon: 400
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 404
Uchwała Nr XXXIII/254/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji Odsłon: 391
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 407
Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2013 Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2012 r Odsłon: 413
Uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Odsłon: 414
Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Świlcza Odsłon: 402
Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza na lata 2013-2032” Odsłon: 405
Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Świlcza” Odsłon: 392