Uchwały podjęte w 2013 r.

Uchwały podjęte w 2013 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – roboty w 2010 r.” Odsłon: 398
Uchwała Nr XLIII/314/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1” Odsłon: 406
Uchwała Nr XLIII/313/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja Domu Strażaka w Świlczy” Odsłon: 391
Uchwała Nr XLIII/312/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 404
Uchwała Nr XLIII/311/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 394
Uchwała Nr XLII/310/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 414
Uchwała Nr XLII/309/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 411
Uchwała Nr XLII/308/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 403
Uchwała Nr XLII/307/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsłon: 395
Uchwała Nr XLII/306/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsłon: 377
Uchwała Nr XLII/305/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty Odsłon: 469
Uchwała Nr XLII/304/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie Odsłon: 391
Uchwała Nr XLII/303/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Odsłon: 405
Uchwała Nr XLII/302/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 403
Uchwała Nr XLI/301/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 400
Uchwała Nr XLI/300/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 400
Uchwała Nr XLI/299/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2012 rok Odsłon: 417
Uchwała Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2012 rok Odsłon: 403
Uchwała Nr XLI/297/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2012 Odsłon: 389
Uchwała Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2012 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 403
Uchwała Nr XL/295/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 418
Uchwała Nr XL/294/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w miejscowości Bratkowice Odsłon: 399
Uchwała Nr XL/293/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 404
Uchwała Nr XL/292/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Świlcza środków finansowych na realizację zadania p.n.: „Budowa hali sportowej 37,5m na 20 m wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” Odsłon: 403
Uchwała Nr XL/291/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 407