Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2018 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LVI/420/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia granic sołectw Woliczka i Świlcza w Gminie Świlcza Odsłon: 578
Uchwała Nr LV/419/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 662
Uchwała Nr LV/418/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 584
Uchwała Nr LIV/417/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Odsłon: 548
Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świlcza Odsłon: 662
Uchwała Nr LIV/415/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świlcza Odsłon: 730
Uchwała Nr LIV/414/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Odsłon: 520
Uchwała Nr LIV/413/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR w ramach Przedsięwzięcia 3.3.2 Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom Odsłon: 527
Uchwała Nr LIV/412/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Odsłon: 497
Uchwała Nr LIV/411/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 545
Uchwała Nr LIV/410/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Odsłon: 596
Uchwała Nr LIV/409/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 514
Uchwała Nr LIV/408/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 530
Uchwała Nr LIV/407/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/397/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 615