614156-N-2020: Usługi - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku planowanie i gospodarka przestrzenna dla Uczestników projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.