RGP.7021.45.2020: Usługi: Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu powinien obejmować stan techniczny:
a. zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów
b. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku
c. elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich
d. pokryć dachowych
e. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
f. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku
g. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki
z budynku
h. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
i. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.2. Przegląd instalacji gazowej (zgodnie z PN-M-34507:2002) powinien obejmować:
a. przegląd, doszczelnienie oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach z gazem przewodowym
b. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.3. Przegląd przewodów kominowych (zgodnie z PN-89/B-10425[9]) – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy) powinien obejmować :
a. badanie drożności kanałów kominowych
b. ustalenie prawidłowości podłączeń kominowych
c. pomiar ciągu kominowego
d. sporządzenie odpowiednich protokołów
e. czyszczenie kanałów kominowych dymowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
f. czyszczenie kanałów spalinowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
g. czyszczenie kanałów wentylacyjnych
Roboty dodatkowe :
a. sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego kontrolowanych przewodów
1.4. Przegląd instalacji elektrycznej i pionurochronnej (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1.5. Podział na części
Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane
w punktach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4. Szczegółowy zakres obiektów, które podlegają przeglądowi w zakresie poszczególnych części określa tabela nr 1. Ofertę, wg. wzoru załączonego z tabelą stanowiącą załącznik, na każdą część należy składać w oddzielnej kopercie z opisem, której części dotyczy.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.45.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 10-09-2020 Odsłon: 421