SO.4464.1.2020: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dz

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.
W czasie codziennego transportu dzieci Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić stałą opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
Zamówienie obejmuje dowóz 9 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Świlcza przez okres zaplanowanych 200 dni nauki szkolnej, w tym obejmuje:
- dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko dowożone będzie do Ośrodka w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B w wózku inwalidzkim, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i przerwy wiosennej,
- dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1,
- dowóz 1 dziecka do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im.
św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.
Dowóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.
Dowóz odbywał się będzie jednym kursem.
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu.
Trasa: Łączna długość dziennej trasy wynosi 104 km w obie strony. Przebieg trasy: Bratkowice: 5 dzieci w tym 1 dziecko w wózku inwalidzkim; Trzciana: 2 dzieci; Świlcza: 1 dziecko; Mrowla – 1 dziecko; - Rzeszów do w/w placówek i z powrotem.
Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci w trakcie roku szkolnego. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych osób spowodowanych np. chorobą lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia innych dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oraz czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Po każdej zmianie Zamawiający w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.

Tytuł Opublikowano Odsłony
SO.4464.1.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020 Odsłon: 382
SO.4464.1.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10-08-2020 Odsłon: 364
SO.4464.1.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 10-08-2020 Odsłon: 394