ŚDS.261.1.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Transport tj. przywiezienie i odwiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości uczestników do ŚDS w Woliczce. Na jednej trasie będzie przewożone około 18 uczestników. Przystanek dla wsiadających i wysiadających będzie wskazywał jadący opiekun. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
2) Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach: Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Nosówka, Rzeszów, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza.
3) Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele, święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni.
4) W czasie wakacji przewiduje się przerwę wakacyjną trwającą 12 kolejnych dni roboczych, o terminie której wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. W czasie tej przerwy uczestnicy nie będą dowożeni.
5) Za święta wypadające w sobotę będą wyznaczone dni wolne, w których uczestnicy nie będą dowożeni. O terminach tych dodatkowych dni wolnych wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6) Szacunkowa liczba dni dowozu około 240 dni roboczych. W Wielki Piątek i w Wigilię dowozu nie będzie.
7) Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około
140 - 198 km. W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie.
8) Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 730 – 1000, odwożenie w godz. 1315-1530.
9) Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą niekiedy ulec niewielkiej zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
10) Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki, spartakiady i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
11) Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich.
12) Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
13) W czasie świadczenia usługi może zaistnieć konieczność zamontowania dodatkowego wyposażenia w postaci poręczy, uchwytów itp. umożliwiających bezpieczne wsiadanie, wysiadanie i przewożenie uczestników.
14) Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
15) Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu:
A. Dowożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 730: Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. około 835
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz.840 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Nosówka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 940
III kurs (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
B. Odwożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 1315 Trzciana Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 1410
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce 1415 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 1515
III kurs (w zależności od potrzeby zamawiającego).
W zależności od ilości kursów w danym dniu (2 lub 3) godzina wyjazdu pierwszego kursu może ulec zmianie o ok. 15 minut.
16) Program określony w pkt. 15 może ulec niewielkim zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług.
17) Zapewnienie samochodu, ubezpieczenia samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
18) W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
19) W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
20) Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 11 i 14 niniejszej specyfikacji.
21) Dodatkowe informacje dla wykonawcy
a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna ,
b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu.

Tytuł Opublikowano Odsłony
ŚDS.261.1.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia 08-12-2020 Odsłon: 406
ŚDS.261.1.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26-11-2020 Odsłon: 338
ŚDS.261.1.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 10-11-2020 Odsłon: 359
ŚDS.261.1.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 02-11-2020 Odsłon: 380