ORP.271.4.2020: Usługi - Świadczenie usługi okazjonalnych przewozów

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okazjonalnych przewozów w 2020 r. (dzieci i dorośli) w zakresie:
1) liczba przewożonych osób - od 10 do 56,
2) zgłoszenie wyjazdu - minimum 3 dni przed planowanym terminem (przy zgłoszeniu Zamawiający poda ilość osób do przewiezienia aby Wykonawca mógł dobrać odpowiedni środek transportu);
3) za czas oczekiwania na wyjazdach nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;
4) rozliczenie za każdy wyjazd będzie następować na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
5) środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
6) Wykonawca ubezpiecza pojazd i przewożone osoby od wszelkich szkód, które mogą powstać podczas przewozu i pozostają w związku z wykonywanym przewozem (OC i NNW);
7) wymagania techniczne - przewozy muszą być wykonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przewozu osób;
8) w przypadku awarii pojazdu lub innych wypadków losowych uniemożliwiających wykonanie przewozu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy na swój koszt;
9) zapewnienia dwóch kierowców, jeżeli wyjazd będzie tego wymagał;
10) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów za dojazd oraz powrót środka transportu ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego;
11) środek transportu przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat należy oznaczyć z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej;
12) w przypadku spadku temperatury na zewnątrz poniżej 5°C Wykonawca zobowiązany jest ogrzewać pojazd w trakcie realizacji przewozu;
13) odległości przewozu liczy się od miejsca wyjazdu wskazanego przez Zamawiającego do miejsca powrotu wskazanego przez niego - możliwie najkrótszą trasą;
14) koszty parkingów pokrywa organizator wyjazdu;
15) łączna kwota środków przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

Tytuł Opublikowano Odsłony
ORP.271.4.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-03-2020 Odsłon: 509
ORP.271.4.2020: Rozeznanie cenowe 27-02-2020 Odsłon: 413