Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLVI/306/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 195
Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” oraz przyjęcia jego Statutu Odsłon: 218
Uchwała Nr XLV/304/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 223
Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 208
Uchwała Nr XLV/302/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 200
Uchwała Nr XLV/301/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA'' w ramach ''Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej'' Odsłon: 191
Uchwała Nr XLIV/299/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 197
Uchwała Nr XLIV/298/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskiej Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 196
Uchwała Nr XLIV/297/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego ''Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 w miejscowości Bratkowice'' w ramach działania ''Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', poddziałanie 19.2 ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Odsłon: 205
Uchwała Nr XLIV/296/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025 Odsłon: 201
Uchwała Nr XLIV/295/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej miejscowości Dąbrowa Odsłon: 193
Uchwała Nr XLIV/294/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 197
Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 199
Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 221
Uchwała Nr XLIV/291/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 206
Uchwała Nr XLIV/290/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza. Odsłon: 193
Uchwała Nr XLIV/289/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy Świlcza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym Odsłon: 200
Uchwała Nr XLIV/288/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 198
Uchwała Nr XLIV/287/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2016 Odsłon: 207
Uchwała Nr XLIV/286/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 190
Uchwała Nr XLIV/285/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury pod nazwą ''Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie'' Odsłon: 204
Uchwała Nr XLIV/284/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury pod nazwą ''Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie'' Odsłon: 198
Uchwała Nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 202
Uchwała Nr XLIII/283/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 199
Uchwała Nr XLIII/282/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 198