Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLVIII/331/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 191
Uchwała Nr XLVIII/330/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy Świlcza oraz ustalenia ich składów Odsłon: 207
Uchwała Nr XLVIII/329/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 198
Uchwała Nr XLVIII/328/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 198
Uchwała Nr XLVII/327/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 213
Uchwała Nr XLVII/326/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu o nazwie „Diagnoza potrzeb edukacyjnych na poziomie przedszkolnym w gminie Świlcza, w kontekście realizacji wsparcia oraz zachowania trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka na lata 2017-2020” Odsłon: 216
Uchwała Nr XLVII/325/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 204
Uchwała Nr XLVII/324/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka Odsłon: 234
Uchwała Nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania Odsłon: 252
Uchwała Nr XLVII/322/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 244
Uchwała Nr XLVII/321/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 210
Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 214
Uchwała Nr XLVII/319/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 190
Uchwała Nr XLVII/318/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 201
Uchwała Nr XLVII/317/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 208
Uchwała Nr XLVI/316/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 209
Uchwała Nr XLVI/315/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świlczy Odsłon: 209
Uchwała Nr XLVI/314/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 204
Uchwała Nr XLVI/313/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 Odsłon: 210
Uchwała Nr XLVI/312/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025 Odsłon: 192
Uchwała Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. Odsłon: 197
Uchwała Nr XLVI/310/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 197
Uchwała Nr XLVI/309/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 199
Uchwała Nr XLVI/308/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 187
Uchwała Nr XLVI/307/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Gminę Świlcza przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Świlcza w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Odsłon: 223