Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLII/273/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 207
Uchwała Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 193
Uchwała Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza Odsłon: 191
Uchwała Nr XLII/276/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Świlcza Odsłon: 202
Uchwała Nr XLII/277/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 190
Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 194
Uchwała Nr XLII/279/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przekazania mienia Gminy Świlcza na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa Odsłon: 193
Uchwała Nr XLII/280/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n.: ''Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza'' Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie Nr 8.3 Odsłon: 193
Uchwała Nr XLII/281/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wynajmu nieruchomości komunalnej Odsłon: 203
Uchwała Nr XLI/267/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sołectwa do "Podkarpackleqo Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" Odsłon: 190
Uchwała Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Świlcza na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 186
Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 202
Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości komunalnej Odsłon: 210
Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza Odsłon: 197
Uchwała Nr XLI/272/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Błędowa Zgłobieńska" Odsłon: 201
Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 208
Uchwała Nr XL/262/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Odsłon: 199
Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Świlcza na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 202
Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wspólnie do sukcesu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Odsłon: 197
Uchwała Nr XL/265/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Razem do przyszłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Odsłon: 190
Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2017" Odsłon: 199
Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 189
Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe Odsłon: 210
Uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z miastem na prawach powiatu Rzeszów w przedmiocie powierzenia mu realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt Odsłon: 213
Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia ''Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2017'' Odsłon: 205