Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Odsłon: 209
Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 198
Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 197
Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opinii w przedmiocie połączenia Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów Odsłon: 196
Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Wsparcie rozwoju OZE na terenie RaF - projekt parasolowy'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Odsłon: 224
Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Odsłon: 212
Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 196
Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Odsłon: 192
Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ''Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego'' Odsłon: 193
Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 203
Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do Związku Gmin ''Podkarpacka Komunikacja Samochodowa'' Odsłon: 209
Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 194
Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 203
Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe Odsłon: 192
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 207
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 200
Uchwała Nr XXXVII/239/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1335 R relacji Będziemyśl- Klęczany - Bratkowice Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z miastem na prawach powiatu Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta na prawach powiatu Rzeszów Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVII/241/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wspólnie do sukcesu", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Odsłon: 212
Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ''Razem do przyszłości'', realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Odsłon: 204
Uchwała Nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świlcza Kamila Skwiruta Odsłon: 205
Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 190