RGI.271.17.2020: Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na działkach nr ewid.  832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza na odcinku  drogi o długości 587 mb. Przebudowa skrzyżowania  będzie polegać na wykonaniu  normatywnych łuków relacji skrętnych oraz wykonaniu odcinka drogi  dla rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1386R.

Zakres robót:

roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rów kryty, przepust w km 0+260.60, przepust w km 0+439, przepusty pod zjazdami, obramowanie, uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia drogi rowerowej, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obsługa geodezyjna inwestycji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.17.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-06-2020 Odsłon: 505
RGI.271.17.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 25-05-2020 Odsłon: 553
RGI.271.17.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 08-05-2020 Odsłon: 608
RGI.271.17.2020: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 08-05-2020 Odsłon: 524
RGI.271.17.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 2 05-05-2020 Odsłon: 542
RGI.271.17.2020: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 05-05-2020 Odsłon: 517
RGI.271.17.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 27-04-2020 Odsłon: 555
RGI.271.17.2020: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1 27-04-2020 Odsłon: 521
RGI.271.17.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21-04-2020 Odsłon: 707
RGI.271.17.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 21-04-2020 Odsłon: 554