RGI.271.5.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:
- kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
- kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;
Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.
Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.
Do obowiązków wykonawcy należy:
Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz
z dostarczonym materiałem drogowym.
Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:
- Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
- Rudna Wielka dz. nr ew. 177/9
- Świlcza dz. nr ew. 3760/1
- Świlcza dz. nr ew. 4849
- Trzciana dz. nr ew. 2375
Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.5.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania 30-01-2020 Odsłon: 580
RGI.271.5.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 29-01-2020 Odsłon: 629
RGI.271.5.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21-01-2020 Odsłon: 823
RGI.271.5.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 21-01-2020 Odsłon: 851