RGI.271.3.2020: Roboty budowlane - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431 w zakresie wykonania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnia,
 • oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • elementy ulic.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 26.04.2018 r.,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 04.06.2018 r.,
 • uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie w/s przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 108752 R w m. Bratkowice z drogą powiatową nr 215 R relacji Kupno – Bratkowice – Trzciana z dnia 18.07.2018 r. , znak pisma: ZDP-DU-6/435p/34/2018,
 • warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 15.05.2018 r., znak pisma: PSGJA.ZMSZ.763B.043.18,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • przedmiar robót pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.3.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-03-2020 Odsłon: 531
RGI.271.3.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 03-02-2020 Odsłon: 569
RGI.271.3.2020: Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji edytowalnej 30-01-2020 Odsłon: 632
RGI.271.3.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17-01-2020 Odsłon: 734
RGI.271.3.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 17-01-2020 Odsłon: 616