RGI.271.1.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

  • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
  • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
  • Świlcza dz. nr ew. 4849
  • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.1.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania 21-01-2020 Odsłon: 1439
RGI.271.1.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 17-01-2020 Odsłon: 677
RGI.271.1.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09-01-2020 Odsłon: 661
RGI.271.1.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 09-01-2020 Odsłon: 671