RGI.271.28.2020: Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa: 1) załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa: 1) załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odśnieżanie i likwidację oblodzenia jezdni w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia (w tym również w dni świąteczne) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne itp.), w razie wystąpienia opadów śniegu oraz bez względu na porę dnia lub nocy, w sposób i z intensywnością warunkowaną wielkością tych opadów tak, by zapewniona została przejezdność dróg oraz związana z tym ciągłość ruchu pojazdów, w tym w szczególności środków transportowych komunikacji publicznej. 2. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości innych, niż wymienione odpowiednio do części – odcinkach dróg w ramach zlecenia interwencyjnego dokonywanego przez Zamawiającego na wniosek Sołtysów. 3. Jakość wykonywanych usług musi zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu, w którym utrzymywana jest droga). 4. Wyposażyć kierowców w telefony komórkowe pracujące w systemie najlepiej obsługiwanym na terenie Gminy Świlcza (podczas wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, kierowcy muszą mieć włączone telefony komórkowe). 5. Prace związane z odśnieżaniem oraz likwidacją oblodzenia wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego, bądź będącego w dyspozycji, sprzętu mechanicznego wraz z materiałem uszorstniającym. Sprzęt ma być dostosowany do szerokości odśnieżanych dróg. 6. Warunek wykonania usługi odśnieżania i zwalczania śliskości uważa się za spełniony jeżeli wykonawca uzyska na koniec dnia roboczego odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie danego sołectwa potwierdzenie jego Sołtysa w formie podpisu i pieczęci na prowadzonej przez wykonawcę karcie drogowej – co do wykazanych w tej karcie zakresu odśnieżania i efektywnego czasu pracy sprzętu oraz zakresu likwidacji oblodzenia i ilości posypanych kilometrów. 7. Przez efektywny czas pracy sprzętu odśnieżającego i likwidującego oblodzenie rozumie się wyłącznie czas, w którym sprzęt ten jest wykorzystywany bezpośrednio do odśnieżania dróg i likwidacji oblodzenia na odcinkach określonych w niniejszej umowie z wyłączeniem dojazdów, przestojów, przerw itp. 8. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie tygodnia pracy sporządzić raport z wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej siwz potwierdzonych przez Sołtysa i dostarczyć do Urzędu Gminy w każdy poniedziałek. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy to w najbliższy dzień roboczy. Niezłożenie przez Usługodawcę raportu z wykonania usług w wyznaczonym terminie może skutkować ich nierozliczeniem przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie każdego miesiąca pracy sporządzić na podstawie raportów tygodniowych – miesięczne sprawozdanie z wykonanych usług z godnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej siwz. 10. Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do używanych do likwidacji oblodzenia materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną. 11. Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową brutto, w związku z tym Wykonawca przygotowujący ofertę, musi przewidzieć okoliczności, które mogą towarzyszyć temu zamówieniu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.28.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-10-2020 Odsłon: 484
RGI.271.28.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 15-10-2020 Odsłon: 1051
RGI.271.28.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07-10-2020 Odsłon: 414
RGI.271.28.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 07-10-2020 Odsłon: 443