ZWiK 245/12/2020: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. 1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: – benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów – olej napędowy standardowy w ilości – 45.000 litrów Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: 1) Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 2) Rozliczanie za zakup paliw dokonywane będzie na podstawie ewidencji pobranego paliwa potwierdzanego przez wydającego paliwo i pobierającego paliwo, prowadzonych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 4) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o rabat podany w ofercie. 5) Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie za pomocą faktur VAT, oddzielnie dla każdego pojazdu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZWiK 245/12/2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-12-2020 Odsłon: 427
ZWiK 245/12/2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 11-12-2020 Odsłon: 438
ZWiK 245/12/2020: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_01 08-12-2020 Odsłon: 449
ZWiK 245/12/2020: Ogłoszenie o zamówieniu 03-12-2020 Odsłon: 425
ZWiK 245/12/2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 03-12-2020 Odsłon: 442