Zamówienia publiczne

Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Więcej informacji ...


Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl


 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

    

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia powyżej 30 tysięcy €

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2018 roku

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza”.

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania metod i form Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesach nauczania.
Liczba osób:

Ilość nauczycieli do przeszkolenia 130 – liczba ta może ulec zmianie;

Każdy nauczyciel będzie objęty indywidualnym szkoleniem;

Każdy nauczyciel objęty jest indywidualnym szkoleniem w ilości 8 godzin lekcyjnych oraz indywidualną „asystenturą” podczas „lekcji na żywo” w ilości 4 godzin lekcyjnych.

Łącznie 12 godzin lekcyjnych dla każdego nauczyciela.

Zajęcia (przeprowadzenie) i asystentura (przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja) mają charakter godziny zegarowej.

Szkoleniem indywidualnym objęci są nauczyciele szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli;
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli;
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli;
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli;
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli;
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli.

Ilość nauczycieli może ulec nie wielkiej zmianie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.63.2018: Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placów

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Celem przeprowadzenia warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli wiedzy w zakresie metod i form prowadzenia zajęć kształtujących umiejętność uczenia się w zakresie logicznego myślenia, koncentracji, kojarzenia faktów, spostrzegawczości, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Liczba osób:

W sześciu placówkach objętych szkoleniem zostanie 130 nauczycieli – liczba ta może ulec zmianie;

Ilość nauczycieli objętych w wsparciem w poddziale na placówki oświatowe

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli,
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.62.2018: Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy zakres:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (słownie: pięć) części:

Część 1 - Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 3 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 4 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych wyżej pięciu części.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.21.2018: Usługi społeczne - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest:

 • dostawa stolika do gry w szachy i chińczyka z pionkami (nr 8 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 4 kpl,
 • dostawa ławek z rur stalowych (nr 13 planu) wraz z montażem – 10 kpl,
 • dostawa koszy na śmieci (nr 18 planu) – 3 kpl,
 • dostawa koszy do selektywnej zbiórki odpadów 120 l – 3 szt,
 • dostawa stołu do tenisa betonowego (nr 14 planu) wraz z montażem
  i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest:

 • dostawa grilla terenowego wg rysunku – krąg betonowy z konstrukcją stalową i rusztem ruchomym (nr 15 planu) wraz z montażem – 1 kpl,
 • dostawa ławek łukowych (nr 15 planu) – 4 kpl;

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest:

 • dostawa wioślarza (nr 9 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa poręczy (nr 10 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa rowerka (nr 11 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa orbitreka (nr 12 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (dotyczy wszystkich części 1-3):

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych siłowni zewnętrznej pn.: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
  w Świlczy”,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy.
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.20.2018: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy:

Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w miejscowości Dąbrowa

Zadanie 2: Oświetlenie uliczne drogi, na działkach nr ewid. 5800/61, 5800/62, 5800/35 położonych w Bratkowicach.

Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce.

Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/3/A w Trzcianie.

Zadanie 5: Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku szkoły Podstawowej w Mrowli o instalację oświetlenia boisk szkolnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.61.2018: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli

  

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.7.2018: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część I

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Świlcza w zakresie prowadzenia:

a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Świlcza,

b) rachunków bieżących Jednostek Budżetowych podległych Gminy Świlcza,

c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy Świlcza i Jednostek Budżetowych,

e) rachunków depozytowych,

f) rachunków funduszowych,

g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.60.2018: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2019 – 2020

  

Szczegółowy:

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.57.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK:99.11.2018: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  

Szczegółowy:

Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w miejscowości Dąbrowa

Zadanie 2: Oświetlenie uliczne drogi, na działkach nr ewid. 5800/61, 5800/62, 5800/35 położonych w Bratkowicach.

Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce.

Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/3/A w Trzcianie.

Zadanie 5: Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku szkoły Podstawowej w Mrowli o instalację oświetlenia boisk szkolnych.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.59.2018: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli

  

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.58.2018: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz  policznikową instalacją energetyczną” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych;

Część 4 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.55.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 • projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej
  oraz policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną,
 • przedmiar robót, 
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.56.2018: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 2. projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych siłowni zewnętrznej pn.: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”,
 4. przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy,
 5. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.18.2018: Roboty budowlane - Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świl

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 2. projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz  policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rudna Wielka,
 4. przedmiar robót,
 5. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.52.2018: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.17.2018: Dostawa wraz z montażem zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie – Ogrodzenie placów zabaw w Świlczy, poz. 17,
 • projekt budowlany Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowe z oświetleniem, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 903/10, 903/11),
 • rysunek – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie działki ewid. 903/10, obr. Trzciana,
 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie i piłkochwyty – Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, poz. 13,
 • projekt budowlany Budowa obiektów małej architektury i ogrodzeń – piłkochwytów na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4),
 • przedmiar robót pn.: Budowa piłkochwytów – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń (piłkochwytów) wys. 6 m w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1623),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń i piłkochwytów na stadionie w Mrowli (dz. nr ewid. 1623),
 • przedmiar robót pn.: Piłkochwyty boiska piłkarskiego na stadionie sportowym w Mrowli – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2705),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w Szkole Podstawowej w Mrowli (dz. nr ewid. 2705),
 • Przedmiar robót pn.: Budowa obiektów – piłkochwytów, poz. 11,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.53.2018: Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

  

Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Uczestnicy/adresaci pikniku

Uczniowie szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej), 226 uczniów/uczennic w 11 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) -246 uczniów/uczennic w 13 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 296 uczniów/uczennic w 14 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 200 uczniów/uczennic w 9 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 91 uczniów/uczennic w 7 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 93 uczniów/uczennic w 8 oddziałach klasowych

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.54.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej
  w miejscowości Rudna Wielka,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej;
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.50.2018: Dostawa - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka – dostawa i montaż urządzeń

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • audyt energetyczny budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. Stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian,
 • zgłoszenie AB.6743.4.106.2018 o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – wykonanie docieplenia budynku Pawilonu Sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie”
 • przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Dąbrowie,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.51.2018: Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,  
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej;
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.49.2018: Roboty budowlane - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka: – zagospodarowanie terenu: alejki wewnętrzne, zieleń - nasadzenia, – ogrodzenie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 • przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.48.2018: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.46.2018: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa
Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.47.2018: Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.  
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

 1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
 2. być fabrycznie nowy

COM_CONTENT_READ_MOREDostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Przedmiot zamówienia ogólnie (nazwa, tytuł):

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Uczestnicy/adresaci pikniku

Uczniowie szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej), 226 uczniów/uczennic w 11 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) -246 uczniów/uczennic w 13 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 296 uczniów/uczennic w 14 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 200 uczniów/uczennic w 9 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 91 uczniów/uczennic w 7 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 93 uczniów/uczennic w 8 oddziałach klasowych

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.45.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • audyt energetyczny budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. Stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian,
 • zgłoszenie AB.6743.4.106.2018 o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – wykonanie docieplenia budynku Pawilonu Sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie”
 • przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Dąbrowie,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.44.2018: Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

   1) dostawę 180 szt. przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem (30 szt. dla nauczycieli i 150 szt. dla uczniów),
   2) dostawę 30 szt. tablic interaktywnych,
   3) dostawę 30 szt. rzutników multimedialnych,
   4) dostawę 30 kpl głośników multimedialnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.43.2018: Dostawa - Zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,1) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • ogólne specyfikacje techniczne wykonania ciągu toru rowerowego,
 • przedmiar robót,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.16.2018: Roboty budowlane - Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Drukarka sieciowa – 3 szt.Drukarka sieciowa – 3 szt.
 • Zasilacz UPS – TYP I – 7 szt.
 • Zasilacz UPS – TYP II – 1 szt.
 • Zestaw komputerowy wraz z oprogramowywaniem - 3 szt.
 • Monitor - 3 szt.
 • System operacyjny - 3 szt.
 • Oprogramowanie biurowe - 3 szt.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.6.2018: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.42.2018: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

  a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,

  b) być fabrycznie nowy

COM_CONTENT_READ_MOREDostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.41.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”
 d) przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”,
2) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 c) pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,   
 d) projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,   
 e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 f) przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej,
3) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.40.2018: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:

 1. pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
 7. przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,

2)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:

 1. pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,

3)  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.39.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • przedmiar robót,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.14.2018: Roboty budowlane - Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice
  w roku szkolnym 2018/2019.

 • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

 • Przedmiot zamówienia  obejmuje dowóz dzieci do:

  - Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398;
  - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606;
  - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348;
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150.

 • Dowóz dzieci z Bratkowic do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach na  godz. 7.40, natomiast do pozostałych placówek oświatowych (SP nr 2 Bratkowice, PP Bratkowice i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach) na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu);

 • Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13; II kurs ok. godz. 15.00;

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.38.2018: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.36.2018: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III,
 •  przedmiar robót pn. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III, poz. 1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2018: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,

- przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,

- przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.37.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”
 d) przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”,
2) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 c) pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,   
 d) projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,   
 e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 f) przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej,
3) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2018: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na rozbiórkę budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany rozbiórki budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • przedmiar robót – Rozbiórka szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej, gmina Świlcza,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2018: Rozbiórka budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:

 1. pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
 7. przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,

2)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:

 1. pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,

3)  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.

2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):

 1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.4.2018: Usługi społeczne - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2018 część II

  

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu  kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

Źródło finansowania: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”, który realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2018: Roboty budowlane: Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Prowadzenie zajęć  wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (słownie: pięć) części:

Część 1 - Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 3 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 4 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.12.2018: Usługi społeczne - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap” – część ogólna,
 •  Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
 •  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych – Branża elektryczna – pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
 •   Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611. ETAP II”,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – roboty budowlane – etap II,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne – sala widowiskowa,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2018: Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań integracyjnych – II etap

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Szkolenie dla 20 osób w grupach 10 osobowych, 16 godzin zegarowych na jedną grupę, łączenie 32 godziny.

Program szkolenia:

Szkoleniowe realizowane wg następującego programu:

 1. Wstęp do pracy na komputerze:
 • Rozpoznawanie podstawowych części komputera
 • System Windows 7 lub 10, obsługa
 1. Praca na plikach i folderach:
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
 • Struktura, widoki, właściwości, kosz
 1. Obsługa prostych programów (Word, Excel)
 • Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie
 • Drukowanie
 1. Podstawy Internetu
 • Zasada działania
 • Podstawowe pojęcia
 • Adresy URL
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 1. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 • Przeglądanie stron
 • Korzystanie z Formularzy
 • Wyszukiwanie informacji
 1. Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)
 • Obsługa programu pocztowego
 • Tworzenie wiadomości, załączniki
 • Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości
 • Książka adresowa

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym dla 20 Uczestników Projektu „Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera

  

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

 • Część 1 - Kurs – Kucharz - pracownik małej gastronomii/ pomoc kuchenna
 • Część 2 - Kurs – Operator aplikacji komputerowych - kurs podstawowy - z elementami aplikacji biurowych i programów magazynowych z fakturowaniem
 • Część 3 - Kurs – Pracownik ochrony (ochrona mienia)
 • Część 4 - Kurs – Pracownik obsługi klienta - z zaawansowanym kursem komputerowym
 • Część 5 - Kurs – Ogrodnik terenów zieleni
 • Część 6 - Kurs – Posadzkarz
 • Część 7 - Kurs – Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
 • Część 8 - Kurs – Opiekunka dziecięca

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2018: Usługi - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb dla 20 Uczestników Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola - instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż. w ramach projektu pn.: Zmiana sposób użytkowania  części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa, wod.-kan,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Ru

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:

– benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów,

– olej napędowy standardowy w ilości – 25.000 litrów.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK.56.06.2018: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:
- pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
- przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,
2) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:
- pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2018: Roboty budowlane: Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudn

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2018: Roboty budowlane - Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza w zakresie:

 1. Bratkowice:
 • Oświetlenie uliczne drogi na istniejących słupach energetycznych nr 34/20/B dz. nr ew. 371/2 oraz nr 1/24 dz. nr ew. 591
 1. Trzciana:
 • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ewid 1620/1 - na odcinku 800 m
 • Montaż lampy oświetleniowej na słupie 11/3A na dz. nr 2641/1
 • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ew. 374 tj od dz. nr 356 do dz. nr 358/5 - 2 lampy oraz drogi dz. nr 482 tj od dz. nr 621/4 do dz. 615 - 1 lampa
 1. Dąbrowa - wykonanie oświetlenia dróg:
 • Dz. nr ew. 1168 o długości ok. 590 mb tj na całej długości drogi
 • Dz. nr ew. 1001 o długości ok. 500 mb tj od działki nr 963 do działki nr 930/2.
 • Dz. nr ew. 1050 o długości ok.60 mb tj od działki nr 897 do działki nr 893/1
 • Dz. nr ew. 946/1 o długości ok. 320 mb tj od działki nr 967/1 do działki nr 947/4.
 1. Dąbrowa:
 • Oświetlenie boiska sportowego w Dąbrowie – płyta boiska
 1. Rudna Wielka - wykonanie oświetlenia dróg:
 • dr 784/2 od dz. 782/1 do dz. 779/1 m - ok. 160 m; 2 lampy
 • dr 785 od dz. 778/2 do 768/4 - ok. 220 m ;3 lampy
 • przy drodze dz. nr ewid. 751 tj od dz. 752 do dz. 757/7 - ok. 280 m; 3 lampy
 • droga 962/3 od dz 954/1 do dz 1043 -ok. 480 m; 6 lamp
 1. Błędowa Zgłobieńska:
 • Oświetlenie uliczne drogi od działki 666/2 do dz. 1163/87 przy dr 1388R (dr. Powiat.) - dł 1400 m
 1. Woliczka:
 • Oświetlenie dróg w Woliczce - ok 4 lampy na drodze nr 354 wzdłuż działki 288/2 do 291/3 - ok 300 m
 1. Świlcza - oświetlenie brakujących odcinków dróg:
 • droga gminna 108761R na odcinku od budynku nr 749A do 752 - 2 lampy,
 • droga gminna 108761R na wysokości budynku 750- 1 lampa,
 • dowieszenie lampy na istn. słupie dz. 2355 k. pos 448 - 1 lampa,
 • skrzyżowanie drogi dz. 2801/1 z drogą dz. 2978 - 1 lampa na dz. nr 4837.
 1. Świlcza:
 • Wykonanie oświetlenia parkingu przy Przedszkolu Publicznym - 1 lampa, zasilanie ok. 34 m
 1. Bratkowice:
 • Wymiana oświetlenia na stadionie w Bratkowicach na spełniające wymogi regulaminu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2018: Usługi - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I  - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I,
 • przedmiar robót – budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2018: Roboty budowlane - Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I, część 2

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 6 czerwca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 18.05.2017 r., znak: Oś.6341.4.14.2017,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • przedmiar robót pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2018: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części:

   I. Pakiety oprogramowania edukacyjnego, urządzenia multimedialne oraz mikrofony i głośniki
   II. Sprzęt sportowy
   III. Dostawa i instalacja systemu monitoringu wraz z elementami instalacyjnymi (system CCTV)

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.2.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy, część II

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I. DOPOSAŻENIE KUCHNI:
Chłodziarko zamrażarka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, wyciskarka do owoców i warzyw, frytkownica, opiekacz, robot kuchenny, odkurzacz na mokro i na sucho

Część nr II. DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY:
Lada do sali informatycznej, dywan do dużej Sali, rolety wewnętrzne do świetlicy, dozownik mydła w płynie 1 l, dozowników ręczników składanych, dozownik papieru toaletowego, zestaw do czyszczenia WC, miotła domowa z kijem, zmiotka z szufelką, kosz na śmieci plastikowy, wiaderko na kółkach z prasą i mopem płaskim z mikrofazy, zestaw wiadro wraz z mopem paskowym, łopata do śniegu, półka zamykana na klucz na artykuły sanitarne i higieniczne

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.1.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

 

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2178 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3 kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2178 - zamówienie podstawowe + do 1000 - prawo opcji = do 3178 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 175, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec - 97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 196, gm. Tyczyn - 128.

3. Każda instalacja fotowoltaiczna musi składać się z 10 modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 300 Wp wyposażonych w optymalizatory mocy (zintegrowane lub dołączane niezależnie). Moduły fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do jednofazowego lub trójfazowego falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych. Falownik za pomocą kabla lub przewodu zostanie podłączony do rozdzielni głównej lub wewnętrznego obwodu budynku, którego parametry techniczne pozwolą na przyłączenie danej mocy.
Wstępne miejsce montażu falownika, sposób prowadzenia kabli oraz rozplanowanie modułów PV przedstawiają karty weryfikacji technicznej.

4. Do zamiany prądu stałego na przemienny zostanie zastosowany falownik jednofazowy lub trójfazowy beztransformatorowy umożliwiający montaż zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Moduły fotowoltaiczne zostaną przymocowane do dachu za pomocą odpowiednio dobranej konstrukcji montażowej lub na gruncie np. za pomocą konstrukcji osadzonej w gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania falowników jednego typu za wyjątkiem sytuacji, w której budynek jest zasilany z jednej fazy, a wykonawca zdecydował się na zastosowanie falowników trójfazowych. W takim przypadku dla budynków zasilanych jednofazowo, Wykonawca zobowiązany jest zastosować falownik jednofazowy a w pozostałych budynkach trójfazowy.
Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała w systemie sieciowym. Energia wyprodukowana przez instalację PV będzie zużywana na potrzeby własne budynku, a nadwyżki będą wprowadzane do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Wykonana instalacja musi spełniać wymogi kryteriów przyłączenia mikroinstalacji opisane w aktualnej na dzień przyłączenia do sieci IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA). Montaż dwukierunkowego licznika energii jest po stronie OSD.
Z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczoną przestrzeń montażową założono zastosowanie modułów monokrystalicznych charakteryzujących się wysoką sprawnością i mniejszymi rozmiarami. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się montaż optymalizatorów mocy podłączonych do każdego modułu fotowoltaicznego, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV lub grupy ogniw PV. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych uzysków energii z całej instalacji.
Każda instalacja fotowoltaiczna musi posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu umożliwiającego monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego.
Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane równolegle do dachu budynku za pomocą konstrukcji wsporczej lub na podkonstrukcji wsporczej dla dachu płaskiego zgodnie z koncepcjami zawartymi w kartach weryfikacji technicznej. Dla instalacji gruntowych wymagane będzie zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów PV nad poziomem gruntu minimum 70 cm.

COM_CONTENT_READ_MOREZP.1.2018: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Świlcza w zakresie:

 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn w ramach zadania pn.: ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie małej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 99,6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych oraz dachowych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne i dachowe), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Świlcza-Woliczka w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie małej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 51,6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Hydroforni w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 15kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przepompowni wody w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 9,9kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 9,9kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski i dach skośny), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach skośny i dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świlczy w ramach zadania pn.: ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 5,2kWp, składającej się z fasadowej konstrukcji nośnej, na której zostaną zamontowane monokrystaliczne bezramkowe moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło mocy min. 436Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcja mocująca fasadowa, moduły fotowoltaiczne bezramkowe typu szkło/szkło z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Świlczy w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2018: Dostawa - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Świlcza w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

 • modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926) – dł. 212,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029) – dł. 415,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735) – dł. 250 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1) – dł. 230 mb,
 • przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585) – dł. 41 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1) – dł. 299 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1) – dł. 75 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2) – dł. 38,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1) – 137,00 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku w miejscowościach Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka” z dnia 05 stycznia 2018 r.,
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1),
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585),
 • przedmiar robót pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1),
 • specyfikacja techniczna pn.: Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.16.2018: Roboty budowlane - Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr I ZESTAWY MEBLI 1.Szafka ubraniowa z 4 schowkami – 8 szt. 2. Ławeczki szatniowe bez oparcia – 5 szt. 3. Wieszaki ścienne z 15 haczykami – 3szt. 4. Stoły (na 6-8 osób) – 5 szt. 5. Krzesła – 30 szt. 6. Ławki dwuosobowe – składane – 15 szt. 7. Krzesło – 30 szt. 8. Zestaw mebli – 1 zestaw 9. Zestaw szafek – 1 zestaw 10. Szafa na sprzęt sportowy – 1 szt. 11. Zestaw mebli – 1 zestaw 12. Zestaw mebli – 1 zestaw 13. Biurko – 1 szt. 14. Krzesło – 1 szt. 15. Zestaw: sofa 3 i 2 osobowa - 1 16. Stolik – 1 szt. 17. Gabloty – 1 szt. Część nr II - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1.Talerz głęboki – 50 szt. 2. Talerz płytki – 50 szt. 3. Półmisek owalny – 10 szt. 4. Salaterka - 10 szt. 5. Salaterka - 50 szt. 6. Kubki poj. – 50 szt. 7. Talerz deserowy - 50 szt. 8. Filiżanki z podstawką w komplecie - 6 kompletów – 6 szt. 9. Cukiernica – 6 szt. 10. Bulionówka – 50 szt. 11. Dzbanki - 10 szt. 12. Sztućce - 10 kompletów 13.Termosy stalowe z pompą - 4 szt. 14. Warnik na wodę – 1 szt. 15. Deski do krojenia – 5 szt. 16. Noże kuchenne - 1 komplet 17. Garnki - komplet - 1 komplet 18. Kosze na śmieci – 4 szt. 19. Okrągłe kosze do ubikacji – 2 szt. 20. Pojemniki na żywność 10 sztuk - 10 21. Pojemniki na sztućce – 1 szt. 22. Serwetniki - 10 szt. 23. Pojemniki na przyprawy – 6 szt. 24. Chochle – 5 szt. Część nr III - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 1.Tablice Flipchart – 1 szt. 2.Tablice korkowe - 3 szt. 3.Tablice korkowe - 3 szt. 4.Tablice korkowe - 4 szt. 5.Tablica szkolna – 1 szt. 6. Tablica biała tryptyk – 1 szt. 7. Apteczka przemysłowa – 1 szt. 8. Apteczka w szafce metalowej – 1 szt. Część nr IV - SPRZĘT ELEKTRONICZNY 1.Ekran projekcyjny – 1szt 2. Projektor – 1szt 3. Tablica interaktywna – 1szt 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt 5. Aparat fotograficzny – 1szt 6. Zestaw głośników, dvd, TV (Telewizor z systemem głośnikowym i odtwarzaczem DVD – 1szt) 7. Notebooki – 15 szt. 8. Oprogramowanie do notebooków - pakiet biurowy – 15 szt. 9. Zakup zestawów komputerowych - 2szt Część nr V - SPRZĘT SPORTOWY 1.Stół do ping- ponga – 1 szt. 2. Piłkarzyki – 1 szt. 3. Stół bilardowy – 1 szt. 4. Maty piankowe - 4 szt. 5. Materace trzyczęściowe - 5 szt. 6. Maty gimnastyczne - 10 szt. 7. Hula hop – 10 szt. 8. Skakanki – 10 szt. 9. Gumy do skakania – 10szt. 10. Worki do skakania – 6 szt. 11. Woreczki z grochem – 10 szt. 12. Szarfy – 30 szt. 13. Ringo – 10 szt. 14. Piłka siatkowa – 5 szt. 15. Piłka nożna – 5 szt. 16. Piłka do kosza – 3 szt. 17. Pompki z igłą – 5 szt. 18. Przejścia dla pieszych – 4 szt. 19. Rondo – 1 szt. 20. Ścieżka rowerowa 100x200 - 6 21. Znaki – zestaw – 2 szt. 22. Szachy zewnętrzne duże – 1 kpl 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2018: Dostawa - Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych
w Gminie Świlcza w zakresie:

 • budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 • budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka

Opis przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2150R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

2. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1386R oraz 1333R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 8 marca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegający na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2150R klasy Z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w granicach działek nr 6828 i 2693/3, wykonanie wylotu W1 w korycie rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3, o średnicy 400 mm, rzędnej dna 216,99 m npm., o położeniu geograficznym N:50°5´58.52” i E: 21°51´6.06” oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 2150R i chodnika o łącznej powierzchni 4 620,80 m2 wylotem W-1 do rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 03.03.2017 r., znak: Oś.6341.4.3.2017,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 2150R na działce nr 2693/3 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • operat wodnoprawny na likwidację przydrożnego rowu otwartego drogi powiatowej nr 2150r klasy z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie wylotu w1 o średnicy 400mm, zlokalizowanym na szerokości geograficznej: 50°5'58.52"n i długości geograficznej: 21°51'6.06"e, rzędna wysokościowa wylotu 216,99m n.p.m. na dz. nr 2693/3, 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza;
 1. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy Z na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1, 176 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,97m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt stałej organizacji ruchu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza;
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.14.2018: Roboty budowlane- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie: • budowa cią

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy 17 zatok autobusowych na terenie Gminy Świlcza tj.:

 • przebudowa dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice;
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki);
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa;
 • przebudowa trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka).
   

Przedmiotowe zatoki autobusowe są zlokalizowane przy drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Świlcza.

Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Przebudowa zatok autobusowych dla niektórych zatok autobusowych obejmuje także wykonanie konstrukcji oporowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie przebudowy dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice:
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatami;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki):
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obręb 0009 Trzciana,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obr. 0009 Trzciana polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa:
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie peronu przystankowego,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działkach nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
   
 1. W zakresie przebudowy trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka):
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 2978 obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka;
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
   
 1. Dodatkowy dokument:
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.13.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy.

Zakres prac obejmuje:

 • w zakresie branży sanitarnej:
 1. budowę sieci wodociągowej z rur PE 110 o łącznej długości 1517m z czego 480m stanowi odcinek tranzytowy do strefy oraz 1037 m rozprowadzenie wodociągu po strefie, montaż 11 hydrantów,
 2. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200, SN8 o łącznej długości 772m, montaż 7 studni betonowych Dn 1000, oraz 16 studni DN 400 z tworzywa sztucznego,
 3. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 SDR 17 o długości 199m z czego 69m przewiertem sterowanym pod drogą powiatową i rzeką Mrowla i Czarna, wraz z studnią rozprężną betonową Dn 1000,
 4. budowę jednej pompowni ścieków w studni polimerobetonowej wraz z jej ogrodzeniem, wybrukowaniem terenu ogrodzonego kostką brukową,
 5. budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 SDR 34 o średnicy DN200 o długości 235m, DN250 o długości 181m, DN315 o długości 154m, DN400 o długości 122m, DN500 o długości 102m.

Wykonywanie wpustów ulicznych z ostojnikiem DN500  37 szt, wykonanie 22 szt. studni betonowych, wykonanie komory kontrolnej w postaci studni DN 1500, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z odcinkowym umocnieniem rowu;

 • w zakresie branży drogowej:
 1. wykonanie dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową zgodnie z projektem o łącznej długości 616 m, z poboczem i obustronnych odwodnieniem liniowym,
 2. wykonanie dwóch zjazdów z dróg powiatowych na projektowane drogi,
 3. wykonanie drogi dojazdowej do pompowni o nawierzchni tłuczniowej o długości 12m;
 • w zakresie branży elektrycznej:
 1. przyłącze policznikowe do projektowanej pompowni (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 2. przyłącze po licznikowe do projektowanej szafy sterowniczej oświetleniem (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 3. budowę oświetlenia ulicznego, posadowienie oraz uzbrojenie 29 szt słupów oświetleniowych, ułożenie kabli na długości 687m, montaż szafy sterowniczej oświetleniem w ogrodzeniu pompowni,
 4. budowę instalacji sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1568/4.148/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak AB.6740.4.148.2017,
 • projekt budowlany pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków  na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 117/4/2009 z dnia 27.08.2009 r., znak AB.7351/4/123/2009,
 • projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg - część elektryczna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część elektryczna oświetlenie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część sanitarna,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – budowa dróg wewnętrznych ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy - wodociąg,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – sieć kanalizacyjna tłoczna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – odwodnienie drogi,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – drogi wewnętrzne ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – budowa oświetlenia ulicznego,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – przyłącze kablowe elektroenergetyczne dla przepompowni,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2018: Roboty budowlane - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,
 • projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 • przedmiar robót pn.: Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2018: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 108764R w miejscowości Rudna Wielka o długości ok. 700 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi gminnej. Projektowana szerokość chodnika została dostosowana do szerokości już istniejącego chodnika i wynosi 1,5 m. Od strony drogi gminnej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Nawierzchnia chodnika to kostka brukowa ułożona na odpowiedniej podbudowie. Z wykonaniem chodnika wiążę się wykonanie odwodnienia drogi gminnej polegające na budowie odcinków kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieków przykrawężnikowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2, obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 25 kwietnia 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2 obręb 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 21 lipca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • przedmiar robót pn. Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.11.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawą objęte są następujące asortymenty i ilości kruszyw:
  1) kruszywo 0-31,5 mm w ilości 3 200,00 t;
  2) kruszywo 31,5-63 mm w ilości 800,00 t;

Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242.

Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym.

Dostawa na teren Gminy Świlcza. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może się odbywać w kilku miejscach. Drogi na których będą wykonywane dostawy są o szerokości min. 3,00 m.

Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie zezwolenia na przewóz takich materiałów.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.10.2018: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,
 2. projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 5. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 6. przedmiar robót pn.: Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 7. zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 8. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
   

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.9.2018: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2019-roku/rgi-271-41-2019

Szacunkowa wartość inwestycji według  kosztorysu inwestorskiego wynosi 808 550,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021 r.;

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.43.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w latach 2020 - 2022  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.7.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy w latach 2020 - 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • program Funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”,
 • przedmiar robót,
 • wzór umowy – pkt 16 SIWZ,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.41.2019: Dostawa - Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK.141.11.2019: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w następującym zakresie:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część 2 zamówienia – ubezpieczenia osobowe – następstwa nieszczęśliwych wypadków,

Część 3 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

Część 4 zamówienia ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.40.2019: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.42.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury w Woliczce – Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.
Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.
Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.38.2019: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.39.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1742/4.140/2019 z dnia 10.09.2019 r., znak: AB.6740.4.140.2019,
 • projekt budowlany pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża budowlana,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża elektryczna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża sanitarna,
 • przedmiar robót pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża budowlana,
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża elektryczna.
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża sanitarna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2019: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyj

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej
  nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 3/2019 z dnia 04.09.2019 r., znak: AB.6740.15.2.2019,
 • projekt wykonawczy pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • projekt stałej organizacji ruchu pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • opinia geologiczna pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • przedmiar robót pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.37.2019: Roboty budowlane - Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 09 kwietnia 2018 r.,
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • projekt stałej organizacji ruchu Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego do opracowania projektu przebudowy drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana - Zamawiający udostępnia przedmiar robót w formacie .zuz oficjalną wersją przedmiaru robót jest załączony do specyfikacji zbiór pdf. Zamieszczona wersja edytowalna jest materiałem pomocniczym i ewentualne błędy obciążają Oferenta,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.36.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę budynku Domu Ludowego w Dąbrowie na dz. nr ewid. 1547 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1181/4.117/2019 z dnia 03.07.2019 r., znak: AB.6740.4.117.2019,
 • projekt budowlany pn.: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547),
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
 • przedmiar robót pn. Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie – roboty budowlano-remontowe,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – instalacje elektryczne i teletechniczne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – roboty instalacyjne wod-kan.,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2019: Roboty budowlane - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice,
  opis wiaty zawodników rezerwowych
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4) w zakresie dostawy urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń: a) zestaw Orbiterek + Pylon + Narciarz (nr 1 planu) – dostawa 1 kpl, b) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 1 planu) - 1 kpl, c) zestaw Wioślarz + Pylon +Twister (nr 2 planu) – dostawa 1 kpl, d) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 2 planu) - 1 kpl, e) zestaw Motyl rozciągający + Pylon + Motyl ściskający (nr 3 planu) - dostawa 1 kpl, f) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 3 planu) - 1 kpl, g) stół do tenisa betonowy (nr 4 planu) - dostawa + montaż 1 kpl, h) stolik do gry w szachy i chińczyka (nr 5 planu) – dostawa + montaż 1 kpl, i) tablica informacyjna dostawa i montaż – 1 kpl. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa
Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2019: Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice,
  opis wiaty zawodników rezerwowych
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020 - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2019: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK 74/07/2019: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.24.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany remontu istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2019: Roboty budowlane - Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647 w zakresie:

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,16 km,
 2. koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV na głębokości 20 cm – 464,000 m2,
 3. wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II – 100,800 m3,
 4. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym, mieszanki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – 464,000 m2,
 5. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy – 464,000 m2 krotność 15,
 6. podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 452 m2,
 7. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 5 cm – 436,000 m2,
 8. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 436,00 m2, krotność -2,
 9. koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm (koryta pod pobocza) – 80,000 m2,
 10. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 10 cm (pobocza) – 80,000 m2,
 11. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 80,000 m2 krotność 3,
 12. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4 cm – 416,000 m2,
 13. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm – 400,000 m2,
 14. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 400,000 m2.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2019: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019 r., znak: AB.6740.4.60.2019,
 • projekt budowlany przebudowy istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – instalacje elektryczne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – roboty remontowe i renowacyjne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice – instalacja oświetlenia awaryjnego oraz oddymiania, gmina Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2019: Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 • projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2019: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza:
 1. pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid. 6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 57/4.255/2019 z dnia 11.01.2019 r., znak: AB.6740.4.255.2018,
 2. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2019: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszący

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, Gmina Świlcza z dnia 31 lipca 2018 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, gm. Świlcza, pow. rzeszowski na działkach nr ewid. 439/2, 456/2, 456/3 obr. 0008 Świlcza oraz 2391/7, 2630/7, 2631/2, 2636/2, 2637/2, 2638/2, 2653/4, 2656/2, 2657/2, 2658/2, 2661, 2663, 2669/3, 2670, 2674, 2670, 2674, 2677, 2678 obr. 0005 Mrowla - decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.08.2018 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.245.2018.JT,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrowla”,
 • zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na działkach: 2631/2, 2636/2, 2669/3, 2677 położonych w miejscowości Mrowla, obręb 0005 – decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.07.2018 r., znak: OŚ.613.1.56.2018,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany zamienny,
 • projekt budowlany budowy zjazdu publicznego,
 • projekt wykonawczy - etap I  - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – Drogi, miejsca postojowe i alejki,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2019: Roboty budowlane - Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 • Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wymienionego w Rozdziale 1, oraz jego jednostek organizacyjnych, którymi są:
  1. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353;
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168;
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C;
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce Woliczka 64, 36-071 Trzciana;
  5. Zespół Szkół w Dąbrowie Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana;
  6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99, 36-071 Trzciana;
  7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice;
  8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym Bratkowice 606, 36-055 Bratkowice;
  9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice;
  10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi, Mrowla 51, 36-054 Rudna Wielka;
  11. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, 36-054 Rudna Wielka 60;
  12. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36072 Świlcza 336;
  13. Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168;
  14. Przedszkole i Żłobek Gminny w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407A;
  15. Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116A;
  16. Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193b;
  17. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99B, 36-071 Trzciana,

i które zgodnie z treścią art. 16 ustawy PZP powierzają Zamawiającemu samo przeprowadzenie postępowania, co oznacza, że umowy będące jego skutkiem, a ich dotyczące, będą podpisywać samodzielnie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w 2019 r. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

COM_CONTENT_READ_MOREPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
2) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
3) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
4) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
5) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
6) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
7) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
8) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
9) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
10) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
11) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
12) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
13) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
14) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
15) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
16) przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
17) specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
18) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.8.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 400,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 000,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

 • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
 • Świlcza dz. nr ew. 4849
 • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 1 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 600,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.6.2019: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • przedmiar robót pn.: Wymiana posadzek w szkołach i przedszkolu, poz. 30,
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Posadzki z wykładzin rulonowych PCW,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.7.2019: Roboty budowlane - Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 2. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 3. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 4. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 5. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
 6. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
 7. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
 8. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
 9. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
 10. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
 11. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
 12. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
 13. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
 14. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
 15. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
 16. przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
 17. specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
 18. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. pozwolenie na budowę parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1386/4.125/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak: AB.6740.4.125.2018,
 2. projekt budowlany budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 6. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.5.2019: Roboty budowlane - Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej
  w miejscowości Rudna Wielka,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej.
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.4.2019: Roboty budowlane - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka – roboty budowlane związane z dostawą i montażem urządzeń

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2) z dnia 10.10.2018 r.,
 2. projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 3. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 4. projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 5. projekt organizacji ruchu na czas robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 7. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2);
 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1) z dnia 07.06.2016 r.,
 2. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 4. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1);
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.3.2019: Roboty budowlane - Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227; Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrow

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 

  
Uwaga !!! 

Podaje się prawidłowy Identyfikator postępowania 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 07.02.2019 r. 

58ead922-1b91-4594-9b62-89ba0fd2cb0c

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Więcej informacji ...


Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl


Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

COM_CONTENT_READ_MOREOR-IV.272.2.66.2020: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. 1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: – benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów – olej napędowy standardowy w ilości – 45.000 litrów Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: 1) Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 2) Rozliczanie za zakup paliw dokonywane będzie na podstawie ewidencji pobranego paliwa potwierdzanego przez wydającego paliwo i pobierającego paliwo, prowadzonych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 4) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o rabat podany w ofercie. 5) Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie za pomocą faktur VAT, oddzielnie dla każdego pojazdu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK 245/12/2020: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:
1) ogrodzenia działki pawilonu sportowego w Woliczce,
2) ogrodzenia boiska sportowego w Mrowli,
3) ogrodzenia placu zabaw Trzciana Cegielnia,
4) ogrodzenia terenu szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie strona wschodnia i południowa, oraz
5) remont ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy w zakresie:
a) prace rozbiórkowe,
b) prace montażowe.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2020: Roboty budowlane: Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań. Zadanie 1: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Bratkowice dz. nr ewid. 6829 w zakresie wykonania: 1) roboty przygotowawcze i wykończeniowe: a) roboty ziemne, b) przestawienie istniejącego ogrodzenia; 2) dostawa i montaż nowych urządzeń: a) wykonanie stref bezpieczeństwa, b) montaż urządzeń: - poz. 5 – zestaw „Zestaw zabawowy 4 wieże” – 1 kpl, - poz. 8 – zestaw „Hu stawka Bocianie gniazdo” – 1 kpl, - poz. 12 – Tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 2: Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach dz. nr ewid. 4776/4 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż zestawu zabawowego „Mały Komandos” – 1 kpl, b) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, c) montaż koszy na śmieci – 1 element, d) montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 3: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli dz. nr ewid. 2705 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) demontaż istniejącej huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 1 element, b) montaż huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 2 elementy, c) demontaż karuzeli tarczowej istniejącej do przeniesienia w nowe miejsce - 1 szt., d) montaż karuzeli tarczowej – 1 szt., e) montaż zestawu zabawowego „Dejzi i Hyzio” – 1 kpl., e) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 8 elementów, f) montaż koszy na śmieci – 4 elementy; Zadanie 4: Doposażenie siłowni na świeżym powietrzu w Rudnej Wielkiej nr ewid. 1160 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż stołów z zintegrowanymi ławkami do gry w szachy o wym. 170x180x76 cm z blatem granitowym – 3 elementy, b) montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki o wym. 140x80x87 cm – 1 element, c) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, d) montaż koszy na śmieci – 3 elementy; Zadanie 5: Budowa obiektów małej architektury na Kamyszynie w Świlczy dz. nr 440/1 w zakresie: 1) wykonanie stref bezpieczeństwa, 2) dostawa i montaż urządzeń: a) poz. 1 – zestaw prasa ręczna i wyciąg górny – 1 kpl, b) poz. 2 – zestaw twister + wahadło – 1 kpl, c) poz. 3 – zestaw stepper + prasa nożna – 1 kpl, d) poz. 4 – biegacz – 1 kpl, e) poz. 5 – orbitrek – 1 kpl, f) poz. 6 – betonowy stół do szachów i chińczyka – 2 kpl, g) poz. 7 – piłkarzyki betonowe –1 kpl, h) poz. 8 – ławka parkowa – 4 kpl, i) poz. 8 – kosz na śmieci – 4 kpl, j) poz. 9 – tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2020: Roboty budowlane: Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań.
Zadanie 1:
Montaż opraw oświetlenia terenu na istniejących słupach na dz. nr ewid. 575/8, 2355, 3698/9, 4029/4, 4029/6 w miejscowości Świlcza oraz na działkach nr ewid. 371/2, 591 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, gmina Świlcza;
Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na dz. nr ewid. 886/2, 890 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2163/4 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 5:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 6:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 994, 962/3, 1001/2, 1078 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 7:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 8:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 391/1, 374, 482, 1620/1 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza;
Zadanie 9:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkingu w miejscowości Świlcza” na dz. nr ewid. 575/9, 585, 4837, 4029/3, 4029/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2020: Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania.
Zadanie 1:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 13335 R w miejscowości Bratkowice;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 646) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Woliczka. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót:

1) roboty rozbiórkowe;

2) roboty budowlane;

3) roboty elektryczne:

a) trasy kablowe, zasilanie,

b) oprawy oświetleniowe, instalacja,

c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych;

4) roboty wewnętrzne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja p.poż. hydrantowa,

c) instalacja kanalizacji sanitarnej,

d) system wentylacji izolowanej,

e) instalacja c.o.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2020: Roboty budowlane: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I w zakresie wykonania:

1) WC na poddaszu;

2) instalację oświetleniową;

3) roboty sanitarne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja kanalizacji,

c) instalacja c.o. bez grzejników,

d) instalacja gazowa.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2020: Roboty budowlane: Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa: 1) załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa: 1) załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odśnieżanie i likwidację oblodzenia jezdni w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia (w tym również w dni świąteczne) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne itp.), w razie wystąpienia opadów śniegu oraz bez względu na porę dnia lub nocy, w sposób i z intensywnością warunkowaną wielkością tych opadów tak, by zapewniona została przejezdność dróg oraz związana z tym ciągłość ruchu pojazdów, w tym w szczególności środków transportowych komunikacji publicznej. 2. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości innych, niż wymienione odpowiednio do części – odcinkach dróg w ramach zlecenia interwencyjnego dokonywanego przez Zamawiającego na wniosek Sołtysów. 3. Jakość wykonywanych usług musi zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu, w którym utrzymywana jest droga). 4. Wyposażyć kierowców w telefony komórkowe pracujące w systemie najlepiej obsługiwanym na terenie Gminy Świlcza (podczas wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, kierowcy muszą mieć włączone telefony komórkowe). 5. Prace związane z odśnieżaniem oraz likwidacją oblodzenia wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego, bądź będącego w dyspozycji, sprzętu mechanicznego wraz z materiałem uszorstniającym. Sprzęt ma być dostosowany do szerokości odśnieżanych dróg. 6. Warunek wykonania usługi odśnieżania i zwalczania śliskości uważa się za spełniony jeżeli wykonawca uzyska na koniec dnia roboczego odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie danego sołectwa potwierdzenie jego Sołtysa w formie podpisu i pieczęci na prowadzonej przez wykonawcę karcie drogowej – co do wykazanych w tej karcie zakresu odśnieżania i efektywnego czasu pracy sprzętu oraz zakresu likwidacji oblodzenia i ilości posypanych kilometrów. 7. Przez efektywny czas pracy sprzętu odśnieżającego i likwidującego oblodzenie rozumie się wyłącznie czas, w którym sprzęt ten jest wykorzystywany bezpośrednio do odśnieżania dróg i likwidacji oblodzenia na odcinkach określonych w niniejszej umowie z wyłączeniem dojazdów, przestojów, przerw itp. 8. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie tygodnia pracy sporządzić raport z wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej siwz potwierdzonych przez Sołtysa i dostarczyć do Urzędu Gminy w każdy poniedziałek. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy to w najbliższy dzień roboczy. Niezłożenie przez Usługodawcę raportu z wykonania usług w wyznaczonym terminie może skutkować ich nierozliczeniem przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie każdego miesiąca pracy sporządzić na podstawie raportów tygodniowych – miesięczne sprawozdanie z wykonanych usług z godnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej siwz. 10. Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do używanych do likwidacji oblodzenia materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną. 11. Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową brutto, w związku z tym Wykonawca przygotowujący ofertę, musi przewidzieć okoliczności, które mogą towarzyszyć temu zamówieniu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2020: Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 3523/2, 6660, 3758/2) w zakresie wykonania: 1) robót przygotowawczych, 2) nawierzchni, 3) poboczy, 4) oznakowania pionowego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2020: Roboty budowlane: Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!!! Postępowanie ogłoszone na Platformie Zakupowej po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/372821

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2020: Usługi: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.
1. Część nr I Wyposażenie meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I przedstawia: 1) tabela 1a - wyposażenie do szatni żłobkowej oraz przedszkolnej, 2) tabela 1b - wyposażenie gabinetu dyrektora, 3) tabela 1c - wyposażenie sali żłobkowej nr 1, 4) tabela 1d - wyposażenie sali żłobkowej nr 2, 5) tabela 1e - wyposażenie sali przedszkolnej, 6) tabela 1 f - wyposażenie pomieszczenia socjalnego, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Część nr II Wyposażenie zabawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II przedstawia: 1) tabela 2a - wyposażenie żłobka: zabawki i pomoce dydaktyczne, 2) tabela 2b - wyposażenie do sali przedszkolnej: zabawki i pomoce dydaktyczne, 3) tabela 2c - wyposażenie do sali przedszkolnej: kącik tematyczny, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Część nr III Wyposażenie sprzęt AGD gastronomiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III przedstawia tabela 3 – wyposażenie AGD gastronomiczne będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Część nr IV Wyposażenie sprzęt AGD pralnia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV przedstawia tabela 4 – wyposażenie AGD - pralnia będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Część nr V Wyposażenie RTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr V przedstawia tabela 5 – wyposażenie – sprzęt RTV będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2020: Dostawa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań.

  • Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45) położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 2: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Świlcza (na odcinku od km 585,38 do km 585,65) na dz. nr ewid. 4024/1 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 3: Instalacja urządzeń na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza (dz. nr ewid. 3668, 3709, 3714, 3713, 3742).
  • Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 52/7/E w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4854, 3713, 3712/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 5: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla na dz. nr ewid. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 6: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/4/B w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1750/9).
  • Zadanie 7: Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1613/6).
  • Zadanie 8: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1973).
  • Zadanie 9: Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 724, 722, 720, 718, 717, 714, 716/1).
  • Zadanie 10: Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 137407R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4125, 6444, 6443, 6440, 6477, 6410).
  • Zadanie 11: Montaż opraw oświetleniowych i przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1381R w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na dz. nr ewid. 4040/2, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4220/2, 6526, 6542.
  • Zadanie 12: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza, Gmina Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/2, 4055/1, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2.
  • Zadanie 13: Budowa oświetlenia siłowni plenerowej w miejscowości Mrowla – lampa hybrydowa na dz. nr ewid. 2710/37 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza .
  • Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.24.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2020: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie:

1) roboty budowlane,

2) dostawa wyposażenia:

a) szafki dwuskrytkowe o wym. 80x49x150 – 84 szt.,

b) ławki wolnostojące o wym. 120x45 cm – 6 szt.,

c) dostawa i montaż bezkanałowego rekuperatora podsufitowego TX 250-1000 – 1 kpl,

3) instalacja elektryczna wewnętrzna:

a) rozbudowa rozdzielni,

b) instalacja wewnętrzna,

c) instalacja dedykowana,

d) instalacja dedykowana zasilania komputerów - DATA,

e) instalacja komputerowa LAN,

f) demontaż instalacji wewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2020: Roboty budowlane: Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Część I:
Zakres robót:
Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie
Część II:
Zakres robót:
1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Bratkowicach w zakresie:
a) roboty budowlane,
b) roboty elektryczne;
2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej
w zakresie:
a) biblioteka,
b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa,
c) korytarze parter,
d) korytarz I piętro,
e) korytarz II piętro,
f) klatka schodowa południowa,
g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22,
h) naprawa cokołu;
3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Wielkiej w zakresie:
a) roboty demontażowe,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty okładzinowe ścian i posadzek,
d) pozostałe roboty wykończeniowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2020: Roboty budowlane: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.

1. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe 4 sal lekcyjnych i sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1) 4 sale lekcyjne na I piętrze,

2) sala korekcyjna w poziomie niskiego parteru,

3) toaleta dla sali korekcyjnej;

2. Część II: Zakres robót:

1) malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

a) korytarze parter,

b) korytarze piętro,

c) klatka schodowa północna,

d) klatka schodowa środkowa;

2) roboty remontowe sali w piwnicy w Szkole Podstawowej w Mrowli w zakresie:

a) demontaż instalacji elektrycznych,

b) instalacja oświetleniowa,

c) instalacja gniazd,

d) remont ścian i sufitu,

e) wymiana posadzki;

3) roboty remontowe w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w zakresie:

a) 2 sale lekcyjne + sala gimnastyczna na I piętrze,

b) jadalnia,

c) korytarz przy kuchni na I piętrze,

d) kuchnia główna,

e) korytarz na parterze;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2020: Roboty budowlane - Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty pokrywcze,
3) przewiązka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2020: Roboty budowlane - Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę i zmianę użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 2390/4.209/2019 z dnia 31.12.2019 r., znak: AB.6740.4.209.2019,
 • projekt budowlany przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji na dz. nr ewid. 1096/1 i 1096/2 w Trzcianie gm. Świlcza: branża budowlana + branża sanitarna + branża elektryczna,
 • przedmiar robót – branża budowlana,
 • przedmiar robót – branża sanitarna,
 • przedmiar robót – branża elektryczna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonyc

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na działkach nr ewid.  832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza na odcinku  drogi o długości 587 mb. Przebudowa skrzyżowania  będzie polegać na wykonaniu  normatywnych łuków relacji skrętnych oraz wykonaniu odcinka drogi  dla rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1386R.

Zakres robót:

roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rów kryty, przepust w km 0+260.60, przepust w km 0+439, przepusty pod zjazdami, obramowanie, uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia drogi rowerowej, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obsługa geodezyjna inwestycji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2020: Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie w zakresie:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty murowe, c) stolarka drzwiowa,
d) ściany,
e) sufity,
f) posadzki;

2) roboty sanitarne:

a) demontaże,
b) instalacja wod-kan,

3) roboty elektryczne:

a) rozdzielnie elektryczne, złącza,
b) instalacja siłowa,
c) oświetlenie,
d) system CCTV i RTV.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.16.2020: Roboty budowlane: Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2020: Usługi: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instala

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.14.2020: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II w zakresie:
1) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108768R na dz. nr ewid. 491, 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,350 km;
2) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 1073 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,141 km;
3) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137209R na dz. nr ewid. 1064 w miejscowości Dąbrowa – dł. 0,213 km;
4) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137212R na dz. nr ewid. 892 w miejscowości Dąbrowa - dł. 0,255 km;
5) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137808R w miejscowości Rudna Wielka na dz. nr ewid. 785 – dł. 0,116 km;
6) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,051 km;
7) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 106 w miejscowości Woliczka – dł. 0,105 km;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.13.2020: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2020: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.9.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami mał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.10.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.8.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.7.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:
- kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
- kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;
Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.
Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.
Do obowiązków wykonawcy należy:
Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz
z dostarczonym materiałem drogowym.
Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:
- Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
- Rudna Wielka dz. nr ew. 177/9
- Świlcza dz. nr ew. 3760/1
- Świlcza dz. nr ew. 4849
- Trzciana dz. nr ew. 2375
Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.5.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) elementy konstrukcyjne, d) ankrowanie ściany szczytowej, e) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, f) podłoże betonowe na gruncie, g) konstrukcja dachu, h) pokrycie dachu, i) ścianki działowe murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych, j) tynki wewnętrzne, k) wylewki, l) ścianki działowe, m) sufity,  n) podsadzki, o) ceramiczne okładziny ścian, p) roboty malarskie, q) stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, r) stolarka drzwiowa wewnętrzna, s) elewacja, t) rusztowanie, u) cokół, v) roboty kowalsko – ślusarskie, w) dźwig;

2) instalacje sanitarne:

a) instalacja wentylacji, b) instalacja c.o., c) instalacja wod-kan, d) instalacja gazu;

3) instalacja elektryczna:

a) zasilanie: rury osłonowe; koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna wyrównawcza kotłownia; b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła;

4) kanalizacja deszczowa,
5) zagospodarowanie terenu:

a) droga wewnętrzna, miejsca postojowe, c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6 cm, e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne, g) mur oporowy, 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2020: Roboty budowlane - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia now

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka w zakresie:

1) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,155 km; 2) przebudowa drogi gminnej Nr 137021R na dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,235 km; 3) utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice – dł. 0,042 km; 4) przebudowa drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,027 km; 5) przebudowa drogi gminnej Nr 137813R na dz. nr ewid. 648/2 oraz drogi gminnej na dz. nr ewid. 2071/2, 2072/2 w miejscowości Rudna Wielka – dł. 0,318 km; 6) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 3642 w miejscowości Świlcza – dł. 0,122 km; 7) przebudowa drogi gminnej Nr 108763 w miejscowości Świlcza – dł. 0,082 km; 8) przebudowa drogi gminnej Nr 137618R na dz. nr ewid. 3742 w miejscowości Świlcza – dł. 0208 km; 9) przebudowa dróg gminnych na dz. nr ewid. 1440, 1451 w miejscowości Świlcza – dł. 0,290 km; 10) przebudowa drogi gminnej Nr 137500R na dz. nr ewid. 61/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,153 km; 11) przebudowa drogi gminnej Nr 108758R na dz. nr ewid. 1127 w miejscowości Trzciana – dł. 0,231 km; 12) przebudowa drogi gminnej Nr 137510R dz. nr ewid. 1011 oraz drogi gminnej Nr 137509R na dz. nr ewid.1034/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,256 km; 13) przebudowa drogi gminnej Nr 137306R na dz. nr ewid. 688/1 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka – dł. 0,231 km; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.4.2020: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431 w zakresie wykonania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnia,
 • oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • elementy ulic.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 26.04.2018 r.,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 04.06.2018 r.,
 • uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie w/s przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 108752 R w m. Bratkowice z drogą powiatową nr 215 R relacji Kupno – Bratkowice – Trzciana z dnia 18.07.2018 r. , znak pisma: ZDP-DU-6/435p/34/2018,
 • warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 15.05.2018 r., znak pisma: PSGJA.ZMSZ.763B.043.18,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • przedmiar robót pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.3.2020: Roboty budowlane - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

 • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
 • Świlcza dz. nr ew. 4849
 • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

    

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy €

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.2612.2.2018: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2019 roku

  

Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.22.2018: Usługi - Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.15.2018: Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup  półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.19.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych - czterooddziałowe przedszkole i żłobek - budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli działka nr 1612/2”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.33.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

   

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.2.2018: Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej $wietlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.15.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Przedmiot zamówienia jest:Przedmiot zamówienia jest:

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zakres robót obejmuje:

1) demontaż wraz z wywiezieniem starych okien drewnianych,

2) dostawę i montaż nowych okien z PCV w kolorze białym oraz istniejących parapetów zewnętrznych - ilości i orientacyjne wymiary w świetle ościeży w załączniku nr 1- parametry techniczne - zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa,- obróbka ościeży zewnętrznych i wewnętrznych (naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz tynków pod parapetami, malowanie ościeży),

• Teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych robót, po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren do czystości i porządku.
• Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2018: Usługi - Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych niżej czterech części

Część 1:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 8 budynków na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/284-rgi-271-2-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 625 396,14 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 28 września 2018 r.

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 563 502,38 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 191 961,85 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 4:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 65 064,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.29.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2018: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu obiektu sportowego w Mrowli gm. Świlcza

  

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1  oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2018: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  przedmiar robót pn. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 •  przedmiar robót pn: Remont instalacji wod-kan w Przedszkolu Publicznym w Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018 powtórzony: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego” na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

z uwzględnieniem możliwości realizacji projektu:

 ”Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Gminnego Klubu seniora oraz domu dziennej opieki dla osób starszych na terenie gminy Świlcza poprzez rewitalizacje zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.26.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla zabytkowego budynku byłego spichlerza w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 • przedmiar robót pn.: Remont instalacji wod-kan w Przedszkola Publicznymw Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Część I – Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicac
 •  Załącznik nr 2 – Część II - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 •  Załącznik nr 3 – Część III - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
 •  Załącznik nr 4 – Część IV - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
 •  Załącznik nr 5 – Część V - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
 •  Załącznik nr 6 – Część VI - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.17.2017: Zakup wraz z dostawa książek do bibliotek szkolnych w ramach NPRC

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.11.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część 1: Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć kulinarnych: odpowiedź na zdiagnozowaną trudność w interakacjach, radzenie  w sytuacjach trudnych, nieśmiałość i panowanie nad emocjami – praca w grupie, systematyczność, dokładność, stawianie i osiąganie celów;
O zakupie półproduktów do zajęć decydować będzie osoba prowadząca zajęcia we współpracy z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami (zakup produktów z projektu).
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych miesięcznie: 14 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych tygodniowo: 3-5 godzin

Część 2: Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć sportowych: kontrreakcja na nadpobudliwość ruchową;
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych: 176 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych miesięcznie: 27 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych tygodniowo: 6-8 godzin

Część: 3: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć z języka angielskiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka angielskiego (porozumiewanie się w języku angielskim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część: 4: Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)           
Cel zajęć z języka niemieckiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka niemieckiego (porozumiewanie się w języku   niemieckim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część 5: Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć informatycznych: nabycie umiejętności i kompetencji informatycznych (TIK)
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych miesięcznie: 14   godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych tygodniowo: 3-5 godzin

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.10.2018: Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 30 uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018 - powtórzony I: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4,

  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 •  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony III: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzi

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony II: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odwodnienia boisk sportowych obejmującego:

    1) przyłącz kanalizacji deszczowej
    2) drenaż
    3) korytka betonowe odwadniające

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.22.2018: Wykonanie odwodnienia i drenażu boisk sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach"

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości 8ratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony III: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mi

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach", przedmiary robót. Wyceniony przedmiar robót należy dostarczyć wraz z ofertą.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.36.2018: Odnowienie elewacji Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony II: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mie

  

Opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
   2. Oferty można składać na dowolną ilość części. 
   3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. 
   4. Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – drogowiec,
   5. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i energetycznej,
   6. Część 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.20.2018: Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
 2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
 3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.
 4. Część 1 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
 5. Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
 6. Część 3 - Prowadzenie zajęć kulinarnych
 7. Część 4 - Prowadzenie zajęć sportowych
 8. Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.8.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2018 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników. Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
 • Liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób.
 • Szczegółowy harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 • Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy.
 • Transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
 • Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany.
 • Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800.
 • Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 • Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
 • Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
 • Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
 • W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
 • W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
 • Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 10 i 11 niniejszego zapytania.
 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
 • Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
 1. w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna,
 2. cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.7.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturow

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Oferty można składać na dowolną ilość części:

Część 1

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na zadaniu pn.: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w zakresie:

 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza tj.:
 1. budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 2. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka,
 3. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1377 R o długości 757,91 m w miejscowości Rudna Wielka;
 • Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza;
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej
  nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka;

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy”;

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.18.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.22.2018: Roboty budowlane - Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Świlczy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2018: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rud

  

Przedmiot zamówienia:
   Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych (sali z zapleczem, magazynu) w Bratkowicach na potrzeby żłobka oraz remont pochyli dla niepełnosprawnych

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20.2017: Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Bratkowicach na potrzeby żłobka

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/2.2017: Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka oraz placu zabaw

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/3.2017: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni oraz dostawa innych pomocy

  

 1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami o orientacyjnych wymiarach: 4,50x23,00 m w branży konstrukcyjno-budowlanej (bez instalacji).

 1. Zakres prac:
 • złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wyrys i wypis z ewidencji gruntów (o ile taka konieczność będzie zachodziła),
 • opracowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania: uzgodnień, decyzji, opinii,
 • opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
 • uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę i oddania obiektu do użytkowania,
 • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) którą należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. W/w dokumentacja projektowa wymaga uprzedniego zatwierdzenia rozwiązań materiałowych i technologicznych przez Gminę Świlcza,
 • opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.13.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami (zbiornikami) na terenie oczyszczalni ścieków w Świlczy dz. nr ew.4849

 

W ramach sporządzenia planu:

 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu i prognozy do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag,
 • dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

W ramach sporządzenia studium:

 • opracowanie wszelkich opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6721.3.2017: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych.

Dowóz dzieci na basen będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15,
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.11.2018: Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 1 marca 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:
► 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2018: Usługi - Transport materiałów drogowych w roku 2018

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.6.2019: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2 z dnia 19.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.16.2019: Rozeznanie cenowe - Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie - Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MOREŚDS.261.1.2019: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” odbywających się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 marca 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń Etap I w zakresie:
 1. lokomotywa z wagonem zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową wg opisu (nr 2 planu) – 1 kpl,
 2. huśtawka bocianie gniazdo (nr 3 planu) – 1 kpl,
 3. betonowy stół do gry w pilkarzyki (nr 8 planu) – 1 kpl.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r., stron 2,
 2. projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2, stron 22,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej, stron 18,
 4. przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I, stron 1.

UWAGA:!!!

Betonowy stół do gry w piłkarzyki

Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się wykonanie stołu o konstrukcji stalowej dopuszczonej do użytkowania w warunkach zewnętrznych zakotwionego na trwale
w gruncie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) opis docieplenia ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji,
2) przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli,
3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2019: Roboty budowlane - Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
 • Przegląd instalacji gazowej.
 • Przegląd przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy).
 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7021.6.2019: Usługi - Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6232.1.2019: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2019/2020.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2019: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w R

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe powtórzone - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • projekt budowlany pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji sanitarnych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji elektrycznych,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża architektura,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacje sanitarne,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bratkowicach” – branża instalacje elektryczne.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2019: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki i bibliotekę

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (lub innym równoważnym) projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”.

Zakres zamówienia obejmuje realizację kampanii reklamowej na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym, poprzez przygotowanie i publikację 2 sponsorowanych postów reklamowych, wg poniższego opisu:

 • czas realizacji jednego posta reklamowego co najmniej 30 dni kalendarzowych, którego termin uruchomienia wskaże Zamawiający na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem,
 • wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego jest obowiązany do przygotowania projektu publikacji posta reklamowego w języku polskim i do zilustrowania treści odpowiednimi zdjęciami/grafikami, które przekaże Zamawiający,
 • forma dostępu do profilu Gminy Świlcza zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym,
 • Zamawiający wymaga, aby grupa docelowa, do której trafiać będzie post reklamowy, była określona - post ma obejmować swym zasięgiem m.in. mieszkańców gminy Świlcza (jako główna grupa docelowa) i opcjonalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym mieszkańców województwa podkarpackiego i/lub lubelskiego - dodatkowo,
 • Zamawiający wymaga, aby post reklamowy miał następujące parametry - wymagane: wiek w grupie 25-74 lat; opcjonalne parametry: Zamawiający ustali bezpośrednio z Wykonawcą przed publikacją stosownie do opcji/kryteriów oferowanych przez portal Facebook (lub inny równoważny),
 • Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia szacowanej ilości osób, do których dotrze post reklamowy na poziomie: minimum 250 użytkowników dziennie (średnia dzienna),
 • Wykonawca prowadzić będzie bieżący monitoring kampanii reklamowej za pomocą ogólnodostępnych statystyk generowanych z portalu społecznościowego,
 • Wykonawca dokona analizy statystyk promowanego postu,
 • Na podstawie monitoringu i przygotowanej analizy statystyk Wykonawca przygotuje raport z osiągniętych efektów promocji postu reklamowego - raport zostanie przekazany Zamawiającemu do 3 dni roboczych od zakończenia kampanii reklamowej danego postu, na podstawie, którego zostanie sporządzony Protokół odbioru zlecenia cząstkowego, następnie Wykonawca wystawi fakturę i dokonana zostanie wypłata wynagrodzenia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/6: Zapytanie ofertowe - Usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze scenariuszem szkoleniowym. Zamówienie obejmuje 7 modłów szkoleniowych podzielonych na 3 części, przy czym Zamawiający informuje, że oferty mogą być składane do każdej części, tzn. że jeden instruktor/instruktorka może prowadzić więcej niż 1 część zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/1: Zapytanie ofertowe - Wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Eu

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr PINB.5162.4.2.2018 z dnia 26-02-2019r. nieużytkowanego budynku mieszkalnego o wymiarach 13,05*6,00m z przybudówką o wymiarach 2,50*6,00m, w zakresie:

 1. wykonania rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, więźby dachowej drewnianej, drewnianych ścian, elementów posadowienia budynku, elementów murowanych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. wykonanie rozbiórki wszystkich przybudówek i innych obiektów na działce,
 3. likwidacja studni kopanej,
 4. uporządkowanie terenu działki – wyplantowanie terenu po budynku.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.38.2019: Roboty rozbiórkowe - Rozbiórką drewnianego budynku mieszkalnego w Woliczce działka nr 710

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli w okresie od dnia 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. na Zieloną Szkołę

COM_CONTENT_READ_MOREDowóz uczniów na Zieloną Szkołę SP Nr 1 w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/2: Zapytanie ofertowe - Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Świlcza w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

 • identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, o którym mowa wart. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
 • przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2019 r.
 • podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 • terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
 • przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok, w terminie do 31 stycznia 2020 r.
 • prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.,
3) przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2019 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2019: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy wiaty i obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 25.06.2018 r.,

- projekt budowlany budowy wolnostojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 15.01.2018 r.,

- projekt budowlany budowy obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.18.2018: Roboty budowlane - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze rozeznanie cenowe:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2019: Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

 1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).

Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2

Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t.
z urządzeniem do załadunku HDS:

 1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
 2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.

Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać cenę za:

 • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.3.2019: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów w następujących jednostkach Gminy Świlcza:

1. Szkoła w Mrowli:

 • 2 sale lekcyjne,
 • sekretariat.

2. Przedszkole Publiczne w Świlczy:

 • 6 sal zajęć,
 • jadalnia,
 • pomieszczenia biurowe: sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.

3. Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:

 • sala lustrzana,
 • kuchnia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. montaż urządzeń - klimatyzatorów (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) wraz z przynależnym osprzętem i armaturą,
 2. podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej lub doprowadzonej instalacji elektrycznej,
 4. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 5. uruchomienie systemu klimatyzacji,
 6. instruktaż obsługi klimatyzacji.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2019: Dostawa urządzeń oraz montaż uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, a w tym:
 1. Projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ – 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 2. Projektu wykonawczego – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 3. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 4. Przedmiarów robót – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 6. Zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
 • Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7011.8.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na reali

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Malowanie ścian farbą zmywalną
 • Malowanie lamperii farbą odporną na szorowanie
 • Pomalowanie lamperii lakierem
 • Mycie konstrukcji stalowej - sufit, dźwigary.
 • Wykonanie uszczelnienia miedzy dachem a ścianami

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.3.2019: Malowanie sali gimnastycznej o wym. 12x24m w Szkole Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Oświetlenie dróg gminnych w Świlczy:
 1. Oświetlenie przy DK 94, od istniejących latarni do przystanku MPK-strona północna ok 270 m 6 latarni, oraz dołożenie 3 lamp na słupach istniejących kabel ziemny tj. wzdłuż działki 1802/9 do dz. 1810/1;
 2. Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 3713 - montaż 3 lamp na sł 62/7/F, 63/7/F, 52/7/E;
 3. Oświetlenie drogi przy ,,Osiedlu'' (m.in. działka nr ew . 4048/2), 10 słupów sieci szerokopasmowych i 6 słupów PGE - lamp 17.
 • Oświetlenie dróg gminnych w Mrowli:
 1. Oświetlenie drogi na działce nr 1601-tzw. Osiedle "Lotnisko'';
 2. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 1750/9;
 3. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 2710/26;
 4. Uzupełnienie lampy na ostatnim słupie oświetleniowym - droga na cmentarz;
 5. Oświetlenie siłowni plenerowej - montaż lampy hybrydowej na działce nr 2710/37.
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia na terenie wsi Bratkowice - Dąbry:
 1. na słupie 32/1/4/A (przed 781);
 2. na słupie 32/4/A (przed 782A);
 3. na słupie 14/7/B przy działce nr 1717/6  nr d. 770A - (gniazdo bocianie).
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach w Rudnej Wielkiej:
 1. ciąg pieszo-rowerowy dz. 875/5 do 868/2 - 750 m;
 2. 629/10 do 629/8 - 230 m;
 3. 741/5 do 741/8 - 200 m.
 • Oświetlenie drogi w Błędowej Zgłobieńskiej - od szkoły w kierunku kościoła: dz. 713/2 - 711 - 724: 220 m.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.2.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2019

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2019: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr 1 w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Więcej informacji ...


Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl


Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.

Szczegółowy  opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.12.2020: Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku planowanie i gospodarka przestrzenna dla Uczestników projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

COM_CONTENT_READ_MORE614156-N-2020: Usługi - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Transport tj. przywiezienie i odwiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości uczestników do ŚDS w Woliczce. Na jednej trasie będzie przewożone około 18 uczestników. Przystanek dla wsiadających i wysiadających będzie wskazywał jadący opiekun. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
2) Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach: Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Nosówka, Rzeszów, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza.
3) Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele, święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni.
4) W czasie wakacji przewiduje się przerwę wakacyjną trwającą 12 kolejnych dni roboczych, o terminie której wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. W czasie tej przerwy uczestnicy nie będą dowożeni.
5) Za święta wypadające w sobotę będą wyznaczone dni wolne, w których uczestnicy nie będą dowożeni. O terminach tych dodatkowych dni wolnych wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6) Szacunkowa liczba dni dowozu około 240 dni roboczych. W Wielki Piątek i w Wigilię dowozu nie będzie.
7) Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około
140 - 198 km. W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie.
8) Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 730 – 1000, odwożenie w godz. 1315-1530.
9) Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą niekiedy ulec niewielkiej zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
10) Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki, spartakiady i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
11) Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich.
12) Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
13) W czasie świadczenia usługi może zaistnieć konieczność zamontowania dodatkowego wyposażenia w postaci poręczy, uchwytów itp. umożliwiających bezpieczne wsiadanie, wysiadanie i przewożenie uczestników.
14) Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
15) Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu:
A. Dowożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 730: Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. około 835
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz.840 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Nosówka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 940
III kurs (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
B. Odwożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 1315 Trzciana Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 1410
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce 1415 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 1515
III kurs (w zależności od potrzeby zamawiającego).
W zależności od ilości kursów w danym dniu (2 lub 3) godzina wyjazdu pierwszego kursu może ulec zmianie o ok. 15 minut.
16) Program określony w pkt. 15 może ulec niewielkim zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług.
17) Zapewnienie samochodu, ubezpieczenia samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
18) W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
19) W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
20) Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 11 i 14 niniejszej specyfikacji.
21) Dodatkowe informacje dla wykonawcy
a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna ,
b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu.

COM_CONTENT_READ_MOREŚDS.261.1.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2021 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.13.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.14/2.2020: „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II" realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu powinien obejmować stan techniczny:
a. zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów
b. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku
c. elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich
d. pokryć dachowych
e. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
f. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku
g. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki
z budynku
h. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
i. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.2. Przegląd instalacji gazowej (zgodnie z PN-M-34507:2002) powinien obejmować:
a. przegląd, doszczelnienie oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach z gazem przewodowym
b. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.3. Przegląd przewodów kominowych (zgodnie z PN-89/B-10425[9]) – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy) powinien obejmować :
a. badanie drożności kanałów kominowych
b. ustalenie prawidłowości podłączeń kominowych
c. pomiar ciągu kominowego
d. sporządzenie odpowiednich protokołów
e. czyszczenie kanałów kominowych dymowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
f. czyszczenie kanałów spalinowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
g. czyszczenie kanałów wentylacyjnych
Roboty dodatkowe :
a. sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego kontrolowanych przewodów
1.4. Przegląd instalacji elektrycznej i pionurochronnej (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1.5. Podział na części
Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane
w punktach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4. Szczegółowy zakres obiektów, które podlegają przeglądowi w zakresie poszczególnych części określa tabela nr 1. Ofertę, wg. wzoru załączonego z tabelą stanowiącą załącznik, na każdą część należy składać w oddzielnej kopercie z opisem, której części dotyczy.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7021.45.2020: Usługi: Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.
W czasie codziennego transportu dzieci Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić stałą opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
Zamówienie obejmuje dowóz 9 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Świlcza przez okres zaplanowanych 200 dni nauki szkolnej, w tym obejmuje:
- dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko dowożone będzie do Ośrodka w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B w wózku inwalidzkim, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i przerwy wiosennej,
- dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1,
- dowóz 1 dziecka do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im.
św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.
Dowóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.
Dowóz odbywał się będzie jednym kursem.
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu.
Trasa: Łączna długość dziennej trasy wynosi 104 km w obie strony. Przebieg trasy: Bratkowice: 5 dzieci w tym 1 dziecko w wózku inwalidzkim; Trzciana: 2 dzieci; Świlcza: 1 dziecko; Mrowla – 1 dziecko; - Rzeszów do w/w placówek i z powrotem.
Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci w trakcie roku szkolnego. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych osób spowodowanych np. chorobą lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia innych dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oraz czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Po każdej zmianie Zamawiający w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2020: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dz

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świlcza: demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.
Zadanie obejmuje składowanie wstępne odpadu na posesji właściciela, na paletach, zabezpieczenie odpadu poprzez ofoliowanie całej palety uniemożliwiające przemieszczenie się odpadu, wywóz odpadu własnym transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów. Odpady (płyty eternitowe) należy złożyć na paletach oraz je ofoliować.
W przypadku, gdy odpady składowane przez właścicieli posesji są w miejscach trudnodostępnych, należy użyć własnego sprzętu i środków umożliwiających odbiór odpadu z posesji.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.602.2.2020: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza."

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3.

        Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.9.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okazjonalnych przewozów w 2020 r. (dzieci i dorośli) w zakresie:
1) liczba przewożonych osób - od 10 do 56,
2) zgłoszenie wyjazdu - minimum 3 dni przed planowanym terminem (przy zgłoszeniu Zamawiający poda ilość osób do przewiezienia aby Wykonawca mógł dobrać odpowiedni środek transportu);
3) za czas oczekiwania na wyjazdach nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;
4) rozliczenie za każdy wyjazd będzie następować na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
5) środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
6) Wykonawca ubezpiecza pojazd i przewożone osoby od wszelkich szkód, które mogą powstać podczas przewozu i pozostają w związku z wykonywanym przewozem (OC i NNW);
7) wymagania techniczne - przewozy muszą być wykonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przewozu osób;
8) w przypadku awarii pojazdu lub innych wypadków losowych uniemożliwiających wykonanie przewozu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy na swój koszt;
9) zapewnienia dwóch kierowców, jeżeli wyjazd będzie tego wymagał;
10) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów za dojazd oraz powrót środka transportu ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego;
11) środek transportu przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat należy oznaczyć z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej;
12) w przypadku spadku temperatury na zewnątrz poniżej 5°C Wykonawca zobowiązany jest ogrzewać pojazd w trakcie realizacji przewozu;
13) odległości przewozu liczy się od miejsca wyjazdu wskazanego przez Zamawiającego do miejsca powrotu wskazanego przez niego - możliwie najkrótszą trasą;
14) koszty parkingów pokrywa organizator wyjazdu;
15) łączna kwota środków przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.4.2020: Usługi - Świadczenie usługi okazjonalnych przewozów

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstmvowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoly Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2020

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2020: Oferta cenowa na zadanie: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr l w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Transport materiałów drogowych w 2020 r.

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1
Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

  1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2
Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:

  1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
  2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:

  • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2020: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych.

Szczegółowy plan wyjazdów określa harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w okresie od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowane są w dniach 13-17 stycznia 2020 r. (przez 5 dni), wyjazdy ze szkół około 150 osób (w tym opiekunów);

Wykonawca ma zapewnić  3 autobusy – na każdy dzień (5 dni).

Dzieci będą podzielone:

-  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach   (razem),
- Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Mrowli (razem),
- Szkoła Podstawowa w Świlczy, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie (razem);

  Autobusy każdego dnia muszą być do dyspozycji ok. 7 godzin w godz. 8.30-16.00 (dowiezienie i odwiezienie).

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.2.2020: Świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych